รหัสประจำตัว:   รหัสผ่าน :
กรณีไม่สามารถเข้าระบบได้ ติดต่อเจ้าหน้าที่
โทร. 038 354580-4 ต่อ 2718,2624, 2623
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
พิมพ์ใบแทนบัตรนิสิต
 
 
  นิสิต ป.โท ตรวจสอบการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคปลาย (2) ปีการศึกษา 2561

  นิสิตเข้าใหม่ ภาคปลาย 61 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา พิมพ์ใบแจ้งหนี้ (KU9) เพื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและ ป.โท นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา พิมพ์แจ้งหนี้ (KU9) ชำระค่าสมัคร

  นิสิตสามารถค้นหาตารางสอบ วันเวลา และเลขที่นั่งสอบได้ โดยป้อนรหัสประจำตัวนิสิตเพื่อค้นหา

ขอเอกสารทางการศึกษาฉบับจบการศึกษา ภาคต้น ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ประกาศ [21ส.ค.2561]
  นิสิตที่มีรายชื่อประกาศผู้สำเร็จการศึกษา ภาคต้น ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 สามารถติดต่อขอเอกสารทางการศึกษาฉบับจบการศึกษา ดังนี้ ใบอนุมัติปริญญา (รูปถ่ายชุดครุย ขนาด 2 นิ้ว) ทรานสคริป (รูปถายชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว) เขียนคำร้องพร้อมยื่นรูปชุดครุยได้ที่งานบริการการศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1

  รายชื่อนิสิตได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560 จะมีการมอบเหรียญเรียนดีแก่นิสิตในวันพิธีไหว้ครูที่จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 ให้นิสิตติดต่อ อบก.อาคาร 9 เพื่อแจ้งการเข้าร่วมในวันพิธีไหว้ครู นิสิตที่ไม่ได้เข้าร่วมในวันพิธีไหว้ครูสามารถติดต่อขอรับเหรียญเรียนดีได้ที่งานบริการการศึกษา อาคาร 1 ช่องบริการที่ 2 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

  วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ทุกคณะวิชา โดยพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (Bill payment) ในระบบสารสนเทศของสิต และชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา (หากไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด จะโมฆะรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน)

  นิสิตที่มีรายชื่อให้ติดต่อชำระค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 700 บาท ที่ห้องงานคลังชั้น 3 อาคาร 1 และนำใบเสร็จรับเงินมาส่งที่ช่องบริการที่ 4 งานบริการการศึกษา

  ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความประสงค์จะขอเอกสารทางการศึกษาฉบับจบการศึกษา ให้เตรียมรูปถ่ายชุดครุยตามระเบียบการแต่งกายเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้ ชุดครุยและสีพู่ตามคณะ เนคไทสีพื้น สีเขียว มก.

  วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ทุคณะวิชา โดยพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (Bill payment) ในระบบสารสนเทศของสิต และชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพฯ ทุกสาขา (หากไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด จะโมฆะรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน)

  วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ทุคณะวิชา โดยพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (Bill payment) ในระบบสารสนเทศของสิต และชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพฯ ทุกสาขา (หากไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด จะโมฆะรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน)

  ให้นิสิตดำเนินการเทียบโอนรายวิชาให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์แรก นับจากการเปิดภาคเรียน

แนวทางการแก้ไขใบ ku7 ประกาศ [31ต.ค.2554]
  เอกสารแนวทางการแก้ไขใบ ku7

 
 
(11)
 
ระบบสารสนเทศนิสิต - ฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทร 038 354 580 ต่อ 2631 โทรสาร 038 351 169