วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นศูนย์กลางการให้บริการที่เป็นเลิศ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ (Mission)

 1. มุ่งพัฒนาบุคลากรด้านทักษะ วิชาชีพ ประสบการณ์และสวัสดิการที่เพียงพอ
 2. มุ่งพัฒนากระบวนการที่มีคุณภาพ
 3. มุ่งพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

 1. การพัฒนาบุคลากรด้านทักษะ ความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ให้เป็นไปตามสมรรถนะ
 2. การพัฒนากระบวนการในการทำงานให้เกิดคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
 3. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ (Goals)

 • ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 • ข้อมูลถูกต้องแม่ยำ
 • กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
 • ระบบพัฒนากายภาพและบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ
 • ระบบประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ
 • ระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
 • การลดรอบระยะเวลาการทำงานและบริการ
 • การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง
 • ระบบการจัดการองค์ความรู้ขององค์กร
 • การพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อการตัดสินใจ
 • การวิจัยสถาบัน
 • การควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การบริหารทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ
 • การบริหารทรัพย์สินเพื่อให้เกิดรายได้

โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายการศึกษา

 
 
 
 
 
ระบบสารสนเทศนิสิต - ฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทร 038 354 580 ต่อ 2631 โทรสาร 038 351 169