ประกาศรายชื่อนิสิตกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ภาคเรียน : ปีการศึกษา : ป้อนรหัสประจำตัว/หรือชื่อ
ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล
เงินกู้ภาคต้น
เงินกู้ภาคปลาย
หมายเหต
1 5730500131 นางสาวกาญจนา โคตรทา
16,500.00
16,500.00
ออกใบเสร็จแล้ว
2 5730500149 นางสาวกาญจนา ปิ่นหอม
16,500.00
16,500.00
ออกใบเสร็จแล้ว
3 5730500203 นางสาวขนิษฐา วังแก้วหิรัญ
16,500.00
16,500.00
ออกใบเสร็จแล้ว
4 5730500301 นางสาวจิตรทิวา เครือแสง
16,500.00
16,500.00
ออกใบเสร็จแล้ว
5 5730500378 นางสาวจุฑารัตน์ ไพศาลพงษ์
16,500.00
16,500.00
ออกใบเสร็จแล้ว
6 5730500491 นางสาวชไมพร รักษ์ธรรม
16,500.00
16,500.00
ออกใบเสร็จแล้ว
7 5730500548 นายเชษฐนันท์ ทรัพย์ระเบียบ
16,500.00
16,500.00
ออกใบเสร็จแล้ว
8 5730500581 นางสาวฐิติพร ทอนไชย
16,500.00
16,500.00
ออกใบเสร็จแล้ว
9 5730500599 นางสาวฐิติมา เจียมวิเศษสุข
16,500.00
16,500.00
ออกใบเสร็จแล้ว
10 5730500602 นางสาวณภัส รัตนบำรุง
16,500.00
16,500.00
ออกใบเสร็จแล้ว
11 5730500611 นางสาวณวรรณ์ศา แก้วมรกต
16,500.00
16,500.00
ออกใบเสร็จแล้ว
12 5730500653 นางสาวณัฐกานต์ พริกแก้ว
16,500.00
16,500.00
ออกใบเสร็จแล้ว
13 5730500688 นางสาวณัฐธินัน ศรีพรหม
16,500.00
16,500.00
ออกใบเสร็จแล้ว
14 5730500777 นางสาวดารินรัตน์ แก้วคุณ
16,500.00
16,500.00
ออกใบเสร็จแล้ว
15 5730500785 นางสาวดารุนันทน์ สุคนธกุล
16,500.00
16,500.00
ออกใบเสร็จแล้ว
16 5730500793 นางสาวดาวพระศุกร์ นิสวัน
16,500.00
16,500.00
ออกใบเสร็จแล้ว
17 5730500807 นางสาวตะวันฉาย รัตน์เทศ
16,500.00
16,500.00
ออกใบเสร็จแล้ว
18 5730500831 นางสาวทิพาพร ชัยแสนหาญ
16,500.00
16,500.00
ออกใบเสร็จแล้ว
19 5730500840 นายธนกานต์ ต๊ะน้อย
16,500.00
16,500.00
ออกใบเสร็จแล้ว
20 5730500874 นางสาวธนัญญา ศรีสุวรรณ
16,500.00
16,500.00
ออกใบเสร็จแล้ว
21 5730500939 นางสาวธริฎา ซุ่ยยัง
16,500.00
16,500.00
ออกใบเสร็จแล้ว
22 5730500955 นางสาวธันย์ชนก ฉิมสอน
16,500.00
16,500.00
ออกใบเสร็จแล้ว
23 5730501005 นางสาวนนทกร หอมขจร
16,500.00
16,500.00
ออกใบเสร็จแล้ว
24 5730501013 นางสาวนภัสวรรณ ทองบุญนะ
16,500.00
16,500.00
ออกใบเสร็จแล้ว
25 5730501072 นางสาวนันทิกานต์ วรรณประสิทธิ์
16,500.00
16,500.00
ออกใบเสร็จแล้ว
26 5730501081 นางสาวนันธิยา ศรีพรหม
16,500.00
16,500.00
ออกใบเสร็จแล้ว
27 5730501218 นางสาวประทานพร กุลมัย
16,500.00
16,500.00
ออกใบเสร็จแล้ว
28 5730501277 นางสาวปัฐกานต์ ท่วมไธสง
16,500.00
16,500.00
ออกใบเสร็จแล้ว
29 5730501404 นางสาวกุลิสรา ศรุตธนภิญโญ
16,500.00
16,500.00
ออกใบเสร็จแล้ว
30 5730501455 นางสาวพิมชนก ตันสมรส
16,500.00
16,500.00
ออกใบเสร็จแล้ว
31 5730501561 นางสาวมนัญชยา เลิศศิลปชัย
16,500.00
16,500.00
ออกใบเสร็จแล้ว
32 5730501617 นางสาวมาริษา กรัตนุตถะ
16,500.00
16,500.00
ออกใบเสร็จแล้ว
33 5730501625 นางสาวมารีน่า นิยมเดชา
16,500.00
16,500.00
ออกใบเสร็จแล้ว
34 5730501684 นายรัชชานนท์ อินทพันธ์
16,500.00
16,500.00
ออกใบเสร็จแล้ว
35 5730501692 นางสาวรัชนีกร แก่นแก้ว
16,500.00
16,500.00
ออกใบเสร็จแล้ว
36 5730501731 นางสาวรุจิรา ตระกูลเศรษฐสิริ
16,500.00
16,500.00
ออกใบเสร็จแล้ว
37 5730501765 นางสาวลัดดาเพชร สงจันทร์
16,500.00
16,500.00
ออกใบเสร็จแล้ว
38 5730501803 นางสาววาสิตา พึ่งคง
16,500.00
16,500.00
ออกใบเสร็จแล้ว
39 5730501854 นางสาววิลาสินี ฉายแก้วมณี
16,500.00
16,500.00
ออกใบเสร็จแล้ว
40 5730501889 นางสาวศรัญญา ตาดทอง
16,500.00
16,500.00
ออกใบเสร็จแล้ว
41 5730502001 นายสรัล โปรา
16,500.00
16,500.00
ออกใบเสร็จแล้ว
42 5730502095 นางสาวสุดา แสนเทพ
16,500.00
16,500.00
ออกใบเสร็จแล้ว
43 5730502117 นางสาวสุทธิดา ม่วงทอง
16,500.00
16,500.00
ออกใบเสร็จแล้ว
44 5730502133 นางสาวสุพรรษา กาญจนกำเนิด
16,500.00
16,500.00
ออกใบเสร็จแล้ว
45 5730502192 นางสาวอธิชนัน พ่วงกระสินธุ์
16,500.00
16,500.00
ออกใบเสร็จแล้ว
46 5830500019 นางสาวกชกร ศรีประดู่
16,500.00
16,500.00
ออกใบเสร็จแล้ว
47 5830500191 นางสาวกาญจนาพร ธรรมโล
16,500.00
16,500.00
ออกใบเสร็จแล้ว
48 5830500272 นางสาวจารุวรรณ ช้อยโพธิ์ทอง
16,500.00
16,500.00
ออกใบเสร็จแล้ว
49 5830500299 นางสาวจิดาภา เดชะบุญ
16,500.00
16,500.00
ออกใบเสร็จแล้ว
50 5830500345 นางสาวจุฑารัตน์ ทองแดง
16,500.00
16,500.00
ออกใบเสร็จแล้ว


หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
[หน้าแรก]   [ << Back ]  [ Next >>]  [ หน้าสุดท้าย]

| Top |