ภาคเรียน:
:ปีการศึกษา:
ลำดับ วันที่ กำหนดการ
1 จ. 11 – ศ. 22 ธ.ค. 60 -นิสิตที่มีหนี้สิ้นค้างชำระเนื่องจากกองทุนกู้ยืมไม่พอ/ขอผ่อนผันไว้/ถูกคัดชื่อพ้นสภาพการเป็นนิสิต ทำเรื่องขอคืนสภาพพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยให้ดำเนินการชำระเงินให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียนเรียน ที่งานบริการการศึกษา อาคาร 1 บริการวิทยาการ (มิฉะนั้นจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนภาคถัดไปได้)
2 จ. 25 ธ.ค. 60 - อา. 7 ม.ค. 61 -วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ทุกคณะวิชา โดยพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (Bill payment) ในระบบสารสนเทศของนิสิต และชำระเงินที่ เคาน์เตอร์ธนาคารที่กำหนด(นิสิตต้องการชำระเงินก่อนกำหนดการลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 1 วันทำการ จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนตามวันที่กำหนดได้)
'-นิสิตที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมต่ำกว่า 2.00 สามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต หากมีความจำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตรวมแตกต่าง ไปจากนี้ ให้พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปลดล็อกระบบการลงทะเบียนเรียน
3 พ. 27 ธ.ค. 60 -วันลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศนิสิต สำหรับนิสิตรหัส 53 -57 (ชั้นปีที่4-8) เฉพาะนิสิตที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว ลงทะเบียนเรียนเฉพาะวิชาตามแผนการเรียน หรือรายวิชาที่ให้ลงก่อน (ลงทะเบียนเรียนรอบแรก)
4 พฤ. 28 ธ.ค. 60 -วันลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศนิสิต สำหรับนิสิตรหัส 58 (ชั้นปีที่ 3) เฉพาะนิสิตที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว ลงทะเบียนเรียนเฉพาะวิชาตามแผนการเรียน หรือรายวิชาที่ให้ลงก่อน” (ลงทะเบียนเรียนรอบแรก)
5 ศ. 29 ธ.ค. 60 -วันลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศนิสิต สำหรับนิสิตรหัส 59 (ชั้นปีที่ 2) เฉพาะนิสิตที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว ลงทะเบียนเรียนเฉพาะวิชาตามแผนการเรียน หรือรายวิชาที่ให้ลงก่อน” (ลงทะเบียนเรียนรอบแรก)
6 พ. 3 ม.ค. 61 -วันลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศนิสิต สำหรับนิสิตรหัส 60 (ชั้นปีที่ 1) เฉพาะนิสิตที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว ลงทะเบียนเรียนเฉพาะวิชาตามแผนการเรียน หรือรายวิชาที่ให้ลงก่อน” (ลงทะเบียนเรียนรอบแรก)
7 พฤ. 4 ม.ค.61 -วันลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศนิสิต เฉพาะนิสิตที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว “ลงทะเบียนเรียนรายวิชากลุ่มภาษาเลือก และเลือกเสรี” (ลงทะเบียนเรียนรอบแรก) สำหรับนิสิตทุกคณะ
8 ศ. 5 ม.ค.61 -วันลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศนิสิต เฉพาะนิสิตที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว “ลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกแผนการเรียนหรือรายวิชาที่เปิดให้ลงเพิ่ม” (ลงทะเบียนเรียนรอบสอง) สำหรับคณะวิทยาการจัดการ และคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
9 ส. 6 ม.ค.61 -วันลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศนิสิต เฉพาะนิสิตที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว “ลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกแผนการเรียนหรือรายวิชาที่เปิดให้ลงเพิ่ม” (ลงทะเบียนเรียนรอบสอง) สำหรับคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา และคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
10 อา. 7 ม.ค.61 -วันลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศนิสิต เฉพาะนิสิตที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว “ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ยังลงทะเบียนเรียนไม่ครบ หรือเปิดให้ลงเพิ่ม” (ลงทะเบียนเรียนรอบสาม) สำหรับนิสิตทุกคณะ
11 อา. 7 ม.ค.61 - วันสุดท้ายของการรายงาน มคอ.3 และ 4 ออนไลน์
12 จ. 8 ม.ค. 61 - วันเปิดภาคเรียน (วันเริ่มการสอน)
-วันเริ่มคิดคำนวณค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้า
13 จ. 8 – ศ. 12 ม.ค. 61 - วันเริ่มชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า โดยติดต่อขอใบแจ้งหนี้ ที่งานบริการการศึกษา อาคาร 1 บริการวิทยาการ (นิสิตต้องชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารก่อนกำหนดการลงทะเบียนเรียน 1 วันทำการ)
-วันเริ่มลงทะเบียนเรียนล่าช้า ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต
-วันเริ่มการเพิ่ม / ถอนรายวิชาลงทะเบียนเรียน โดยผ่านระบบสารสนเทศนิสิต
หมายเหตุ : กรณีหมู่เรียนเต็มหรือลงทะเบียนเรียนไม่เป็นไปตามข้อบังคับฯว่าด้วยการศึกษาระดับป.ตรี มก. พ.ศ.2559 ให้ติดต่อคณะต้นสังกัดรายวิชาเพื่อขออนุญาตการลงทะเบียนเรียนในช่วงเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา
14 พฤ. 11 ม.ค. 61 -วันสุดท้ายของการส่งคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2560
15 ศ. 19 ม.ค.61 -วันสุดท้ายของการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า โดยติดต่อขอรับ ใบแจ้งหนี้ ที่งานบริการการศึกษา อาคาร 1 บริการวิทยาการ ทุกคณะวิชา -วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนล่าช้า (ปิดรับเอกสารคำร้องเวลา 16.00 น. ที่งานบริการการศึกษา อาคาร 1 บริการวิทยาการ)
16 จ. 22 ม.ค.61 -วันคัดชื่อออกและพ้นสภาพการเป็นนิสิต ตามข้อบังคับฯว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มก. พ.ศ.2559
17 จ. 22 ม.ค. 61 -วันพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (KU2) ออนไลน์ ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต ทุกคณะวิชา
18 จ. 22 ม.ค.–อ. 6 ก.พ. 61 -วันบันทึกจบการศึกษา ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต สำหรับนิสิตที่คาดว่าจะจบ การศึกษา และหลังการบันทึกเสร็จให้พิมพ์เอกสารใบขอจบการศึกษาส่งคณะต้นสังกัดนิสิต
19 ศ. 2 – อ. 6 ก.พ. 61 -วันงดเรียนบางรายวิชา ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต โดยไม่บันทึกคำว่า “งดเรียน /W ” ในใบรายงานผลการศึกษา พร้อมพิมพ์รายงานการลงทะเบียนเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐาน (วันสุดท้ายระบบงดเรียนจะปิดเวลา 16.30น.)
20 พ. 7 ก.พ. 61 -วันเริ่มคิดค่าธรรมเนียมการขอจบการศึกษาล่าช้า โดยขอเอกสารแบบฟอร์ม ใบขอจบการศึกษา ได้ที่งานบริการการศึกษา อาคาร 1 บริการวิทยาการ
21 จ.26 ก.พ.–ศ. 2 มี.ค. 61 -นิสิตกรอกแบบประเมินการสอนของอาจารย์ผ่านระบบสารสนเทศนิสิตครั้งที่ 1
(มิฉะนั้นจะไม่สามารถดำเนินการ Drop และลงทะเบียนเรียนในภาคถัดไปได้)
22 ส. 3 – อา 11 มี.ค. 61 -วันสอบกลางภาค
23 จ. 12 มี.ค. 61 -อาจารย์ดูสรุปผลประเมินการสอนของนิสิตผ่านเว็บ ครั้งที่ 1
24 จ. 2 – ศ. 6 เม.ย. 61 -วันงดเรียนบางรายวิชา ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต โดยบันทึกคำว่า “งดเรียน/W” ในใบรายงานผลการศึกษา พร้อมพิมพ์เอกสารเก็บไว้เป็นหลักฐาน
(วันสุดท้ายระบบงดเรียนจะปิดเวลา 16.30น.)
25 จ.30 เม.ย.– อา.6 พ.ค.61 -นิสิตกรอกแบบประเมินการสอนของอาจารย์ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต ครั้งที่ 2
(มิฉะนั้นจะไม่สามารถดำเนินการ Drop และลงทะเบียนเรียนในภาคถัดไปได้)
26 ศ. 4 พ.ค .61 -วันสุดท้ายของการสอน
-วันสุดท้ายของการส่งใบขอจบการศึกษาล่าช้าถึงงานบริการการศึกษา
27 อา 6 พ.ค. 61 -วันสุดท้ายของการสอนสำหรับนิสิตปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
28 จ. 7 –ศ. 18 พ.ค. 61 -วันสอบไล่
29 ส.19 – อา.20 พ.ค.61
(เฉพาะนิสิตรหัส58 หลักสูตร 4 ปี)
-วันทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์ (Exit-Exam) (ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกครั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
30 จ. 21 พ.ค. 61 -วันปิดภาคเรียน (วันจบการศึกษา)
31 พ.30 พ.ค. 61 -วันสุดท้ายของการของการส่งคะแนนสอบไล่ ผ่านระบบระบบสารสนเทศประจำปีการศึกษา 2560 ภายในเวลา 24.00 น.
32 อ. 29 พ.ค.61 -อาจารย์ดูสรุปผลการประเมินการสอนของนิสิตผ่านเว็บ ครั้งที่ 2
33 ศ. 15 มิ.ย. 61 -วันสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงคะแนน สำหรับนิสิตที่ขอจบการศึกษาปีการศึกษา 2560
34 อ. 19 มิ.ย.61 -วันสุดท้ายของการรายงาน มคอ.5 และ 6 ออนไลน์
35 พ. 27 มิ.ย.61 -วันสุดท้ายของการแก้ไขคะแนนที่ I และ N หากไม่ปฏิบัติตามนั้ให้ถือว่านิสิตสอบตก (คะแนนF) โดยอัติโนมัติ
36 พฤ. 19 ก.ค. 61 -วันสุดท้ายของการงาน มคอ.7 ออนไลน์