รายชื่อนิสิตขอผ่อนผันค่าลงทะเบียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา : ภาคเรียน : ป้อนรหัสประจำตัว/หรือชื่อ
 
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
สาขา
ภาคเรียน/ปีการศึกษา
กำหนดจ่ายเงิน
วันที่จ่ายเงิน
1
5330106745
นายยศธร ทองสุข
R04
2/60
4/05/61
2
5330202647
นายพีระพงษ์ เชษฐามาลี
S09
2/60
4/05/61
3
5430112054
นายคมสัน สิทธิชัย
R14
2/60
4/05/61
4
5430152684
นางสาวลลนา วัลลา
R08
2/60
4/05/61
5
5430152986
นางสาวเสาวคนธ์ หนูประเสริฐ
R08
2/60
4/05/61
6
5430153001
นางสาวอภิชญา ล่าชิตร
R08
2/60
4/05/61
7
5430202291
นางสาวณัฐรุจา สินภูปั้น
S09
2/60
4/05/61
8
5430202487
นางสาวนัจนิชา กันยาสาย
S09
2/60
4/05/61
9
5430210919
นางสาววิภาวรรณ กาแก้ว
S08
2/60
4/05/61
10
5430300888
นางสาววรรธณี ปานศรีสุข
T02
2/60
4/05/61
11
5430300934
นายวีระ ตะแปลกาเซ็ม
T02
2/60
4/05/61
12
5430302457
นางสาวณัฐวดี พงศาเจริญนนท์
T03
2/60
4/05/61
13
5530156479
นางสาวพรสุดา   กากแก้ว  
R07
2/60
4/05/61
14
5530158285
นางสาวทิฆัมพร  แตงไทย  
R10
2/60
4/05/61
15
5530250106
นางสาวปัญญดา ศรีวิรัตน์
S06
2/60
4/05/61
16
5530250424
นายนิธินันท์ เจริญสุข
S06
2/60
4/05/61
17
5530252192
นางสาวณัฐธิดา บุญรอด
S10
2/60
4/05/61
18
5530252281
นางสาวบราลี รักษาวงศ์
S10
2/60
4/05/61
19
5530300073
นางสาวเกตุชไม มะโนกิจ
T02
2/60
4/05/61
20
5530300154
นายปริยวิศว์ เพชรอาวุธ
T02
2/60
4/5/61
21
5530301037
นางสาวอิมพิภรณ์ ดิลกวัฒนสุนทร
T02
2/60
4/05/61
22
5530304494
นางสาวผาณิตา เศรษฐ์สัมพันธ์
T04
2/60
4/05/61
23
5630150952
นางสาววริศรา บุญฤทธิ์
R09
2/60
4/05/61
24
5630152891
นายวัชรพงษ์ เสลานนท์
R08
2/60
30/1/2561
25
5630152939
นายศตวรรษ รุ่งทะเล
R08
2/60
4/05/61
26
5630153242
นายอภิรัฐ จันโท
R08
2/60
4/05/61
27
5630159038
นางสาวสุพิชญา ภักดีคง
R10
2/60
4/05/61
28
5630200585
นางสาวไพลุกานต์ คงกิจไพศาล
S05
2/60
4/05/61
29
5630208055
นายณัฐพงษ์ วรหิน
S11
2/60
4/05/61
30
5630250035
นายกสิณภาส ทันจันทึก
S06
2/60
4/05/61
31
5630250060
นายเกริกเกียรติ ทองประสม
S06
2/60
4/05/61
32
5630250116
นายชยากร คงทัศน์
S06
2/60
4/05/61
33
5630250337
นางสาวราตรี คำประเวศ
S06
2/60
4/05/61
34
5630250582
นางสาวอภิสราธรณ์ สินทรัพย์
S06
2/60
4/05/61
35
5630252224
นายณภัทร แกละมงคล
S10
2/60
4/05/61
36
5630300083
นางสาวเกวลี ไตรวิทยาศิลป์
T12
2/60
4/05/61
37
5630300555
นางสาวพรรณนิดา ส่งกลิ่น
T12
2/60
4/05/61
38
5630308025
นายกฤษตเมธ อินทเวคิน
T05
2/60
4/05/61
39
5630308343
นายสมภพ แก้วสวี
T05
2/60
4/05/61
40
5730100850
นางสาวสุวนันต์ แก้วแพ่ง
R01
2/60
4/05/61
41
5730102518
นางสาวภัสสราภรณ์ ยังสุข
R02
2/60
30/1/2561
42
5730102682
นายศุภกฤต แช่มรัมย์
R02
2/60
4/05/61
43
5730104227
นางสาวญานิกา ประวัติยากูร
R03
2/60
30/1/2561
44
5730104367
นางสาวนพักตร์สรณ์ อ่อนปานนิล
R03
2/60
4/05/61
45
5730106050
นายกิตติทัศน์ พยุงแก้ว
R04
2/60
30/1/2561
46
5730110171
นางสาวชลิตา ศรีปาน
R13
2/60
30/1/2561
47
5730110367
นางสาวปพิชญา ศิริจัด
R02
2/60
30/1/2561
48
5730112238
นายธนวัฒน์ ศรีประภานุมาศ
R14
2/60
30/1/2561
49
5730112815
นายอภิสิทธิ์ พันธ์ไม้เล็ก
R14
2/60
4/05/61
50
5730150784
นางสาวศุภลักษณ์ วีระกุล
R09
2/60
4/05/61

หน้า << |1 |2 |3 |4 |5 | >>