รายชื่อนิสิตขอผ่อนผันค่าลงทะเบียนภาคต้น ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา : ภาคเรียน : ป้อนรหัสประจำตัว/หรือชื่อ
 
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
สาขา
ภาคเรียน/ปีการศึกษา
กำหนดจ่ายเงิน
วันที่จ่ายเงิน
1
5330400431
นายสมเกียรติ เกตุแก้ว
M01
1/60
1/12/60
2
5430107069
นางสาวอรทัย ฉายแสง
R04
1/60
1/12/60
3
5430112054
นายคมสัน สิทธิชัย
R14
1/60
1/12/60
4
5430152684
นางสาวลลนา วัลลา
R08
1/60
1/12/60
5
5430152986
นางสาวเสาวคนธ์ หนูประเสริฐ
R08
1/60
1/12/60
6
5430153001
นางสาวอภิชญา ล่าชิตร
R08
1/60
1/12/60
7
5430201057
นางสาวอมรรัตน์ ชูผล
S05
1/60
1/12/60
8
5430202819
นางสาวภัทราภรณ์ บำรุงธรรม
S09
1/60
1/12/60
9
5430202941
นางสาวลัดดาภรณ์ สมพิมาย
S09
1/60
1/12/60
10
5430210455
นางสาวทิพวรรณ ทองมา
S08
1/60
1/12/60
11
5430210919
นางสาววิภาวรรณ กาแก้ว
S08
1/60
1/12/60
12
5430250180
นายธีระ กองทอง
S06
1/60
1/12/60
13
5430250546
นางสาวกานต์สุดา เตือนจิตร์
S06
1/60
1/12/60
14
5430252883
นางสาวณัฐพร รักธรรม
S10
1/60
1/12/60
15
5430302457
นางสาวณัฐวดี พงศาเจริญนนท์
T03
1/60
1/12/60
16
5430306142
นางสาวจิราภรณ์ การสิทธิ์
T07
1/60
1/12/60
17
5530100201
นายชาลี พ่วงเจริญ
R01
1/60
1/12/60
18
5530110355
นางสาวทักษพร สุขภูติ
R04
1/60
1/12/60
19
5530156479
นางสาวพรสุดา   กากแก้ว  
R07
1/60
1/12/60
20
5530252281
นางสาวบราลี รักษาวงศ์
S10
1/60
1/12/60
21
5530301037
นางสาวอิมพิภรณ์ ดิลกวัฒนสุนทร
T02
1/60
1/12/60
22
5630108425
นายนพกร  ปัญญาวุฒิชัย
R05
1/60
1/12/60
23
5630108697
นางสาวพิชญ์สินี  ถุงเป้า
R05
1/60
1/12/60
24
5630152939
นายศตวรรษ รุ่งทะเล
R08
1/60
1/12/60
25
5630153242
นายอภิรัฐ จันโท
R08
1/60
1/12/60
26
5630154419
นายทศพร  คูคำ
R11
1/60
1/12/60
27
5630156900
นายวชิรา  เจริญพันธ์
R07
1/60
1/12/60
28
5630158023
นางสาวกนกวรรณ ศรีเลิศ
R10
1/60
1/12/60
29
5630159038
นางสาวสุพิชญา ภักดีคง
R10
1/60
1/12/60
30
5630162934
นายภูริพันธ์ เพศยนาวิน
R15
1/60
1/12/60
31
5630202014
นายกรกฎ ยวนใจ
S09
1/60
1/12/60
32
5630202375
นางสาวบุษกร สอนปะละ
S09
1/60
1/12/60
33
5630202502
นางสาวยุวดี เทศน์ทอง
S09
1/60
1/12/60
34
5630202685
นายศิวะ เนตรษุ
S09
1/60
1/12/60
35
5630208055
นายณัฐพงษ์ วรหิน
S11
1/60
1/12/60
36
5630208071
นางสาวธนิษฐา มีปัญญา
S11
1/60
1/12/60
37
5630208136
นางสาวรังสิมา กำแพงนิล
S11
1/60
1/12/60
38
5630250035
นายกสิณภาส ทันจันทึก
S06
1/60
1/12/60
39
5630250051
นางสาวกิตติยา บุญมีรอด
S06
1/60
1/12/60
40
5630250060
นายเกริกเกียรติ ทองประสม
S06
1/60
1/12/60
41
5630250582
นางสาวอภิสราธรณ์ สินทรัพย์
S06
1/60
1/12/60
42
5630252020
นายกิจติศักดิ์ แพงมี
S10
1/60
1/12/60
43
5630300083
นางสาวเกวลี ไตรวิทยาศิลป์
T12
1/60
1/12/60
44
5630300440
นายนฤดล จันทร์อำรุง
T12
1/60
1/12/60
45
5630300474
นายปฐมพงษ์ อินต๊ะใจ
T12
1/60
1/12/60
46
5630300482
นางสาวปภาวรา อาชีววณิช
T12
1/60
1/12/60
47
5630300580
นายพัทธนันท์ เลิศฤทธิ์
T12
1/60
1/12/60
48
5630302205
นายณภัทร นราพงศ์
T13
1/60
1/12/60
49
5630304216
นายฐปกร ปานแก้ว
T14
1/60
1/12/60
50
5630306014
นางสาวกนกพร พืชผล
T17
1/60
1/12/60

หน้า << |1 |2 |3 |4 |5 | >>