เอกสารคำร้อง
( ใช้โปรแกรม Adobe Acrobat ในการดาวน์โหลด)

Registrar-1 คำร้องทั่วไป
Registrar-2 คำร้องขอเอกสารทางการศึกษา
Registrar-3 คำร้องขอผ่อนผัน
Registrar-4 คำร้องของดเรียนเหลือต่ำกว่า 9 หน่วย
Registrar-5 ขอลงทะเบียนเกิน-ต่ำ-นิสิตชั้นปีสุดท้ายจบการศึกษา
Registrar-6 คำร้องขอ Regrade
Registrar-7 คำร้องขอลงทะเบียนเรียน Audit
Registrar-8 คำร้องขอเรียนข้าม วิทยาเขต
Registrar-9 ขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า
Registrar-10 ขอคืนเงิน
Registrar-11 ขอย้ายคณะ
Registrar-12 ขอย้ายสาขา
Registrar-14 ขอเทียบโอนรายวิชา
Registrar-15 ขอเรียนควบ
Registrar-16 ขอสอบชดใช้(กรณีป่วย)
Registrar-17 ขอสอบชดใช้
Registrar-18 ขอลาพักการศึกษา
Registrar-19 ขอรักษาสถานภาพนิสิต
Registrar-20 ขอคืนสภาพนิสิต
Registrar-21 ขอกลับเข้าศึกษาต่อ
Registrar-22 ขอลาออก
Registrar-23 ประกันของเสียหาย
Registrar-24 ใบลา
Registrar-25 ขอเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล
Registrar-26 ขอเปลี่ยนแปลงทีอยู่ผู้ปกครอง
Registrar-28 ขอลงทะเบียนเรียนเพิ่ม
Registrar-29 คำร้องขอหนังสื่อรับรองรายวิชากรณีสอบวิชาชีพครู
Registrar-30 คำร้องทำบัตรนิสิต
Registrar-32 แนวปฏิบัติสำหรับนิสิตในการเข้าสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Registrar-27 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนกรณีเกรดต่ำกว่า-2.00
Registrar-13 ขอเทียบรายวิชา