เอกสารคำร้อง
( ใช้โปรแกรม Adobe Acrobat ในการดาวน์โหลด)

Registrar-1 คำร้องทั่วไป
Registrar-2 คำร้องขอเอกสารทางการศึกษา
Registrar-3 คำร้องขอผ่อนผัน
Registrar-4 คำร้องของดเรียนเหลือต่ำกว่า 9 หน่วย
Registrar-5 เรียนต่ำกว่า 9 หน่วย(ปีสุดท้าย)
Registrar-6 คำร้องขอเรียนเกิน - ต่ำ
Registrar-7 คำร้องขอ Regrade
Registrar-8 คำร้องขอลงทะเบียนเรียน Audit
Registrar-9 คำร้องขอเรียนข้าม วิทยาเขต
Registrar-10 ขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า
Registrar-11 ขอคืนเงิน
Registrar-12 ขอย้ายคณะ/ขอย้ายสาขา
Registrar-14 ขอเทียบรายวิชา
Registrar-15 ขอเทียบโอนรายวิชา
Registrar-16 ขอเรียนควบ
Registrar-17 ขอสอบชดใช้(กรณีป่วย)
Registrar-18 ขอสอบชดใช้
Registrar-19 ขอลาพักการศึกษา
Registrar-20 ขอรักษาสถานภาพนิสิต
Registrar-21 ขอคืนสภาพนิสิต
Registrar-22 ขอกลับเข้าศึกษาต่อ
Registrar-23 ขอลาออก
Registrar-24 ประกันของเสียหาย
Registrar-25 ใบลา
Registrar-26 ขอรหัสลงทะเบียนเรียน
Registrar-28 ขอเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล
Registrar-29 ขอเปลี่ยนแปลงทีอยู่ผู้ปกครอง
Registrar-30 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนกรณีเกรดต่ำกว่า 2.00
Registrar-31 ขอลงทะเบียนเรียน-ปรับปรุง
Registrar-32 แนวปฏิบัติสำหรับนิสิตในการเข้าสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Registrar-33 คำร้องขอหนังสื่อรับรองรายวิชากรณีสอบวิชาชีพครู