( ใช้โปรแกรม Adobe Acrobat ในการดาวน์โหลด)

เอกสาร-1 ขอเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา
เอกสาร-8 แบบฟอร์มหน้าปกข้อสอบ
เอกสาร-9 ประกาศข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการคุมสอบ 2558
เอกสาร-10 ประกาศว่าด้วยเรื่องข้อบังคับการสอบของนิสิต 2558
เอกสาร-11 แบบฟอร์มทุจริต
เอกสาร-12 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการพิจารณาโทษนิสิต
เอกสาร-13 แบบการสอบสวนทุจริตสอบ
เอกสาร-14 แนวปฏิบัติสำหรับกรรมการคุมห้องสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เอกสาร-15 แนวปฏิบัติในการดำเนินการตามมาตรการดำเนินการกรณีไม่ส่งหรือแก้ไขคะแนนตามเวลาที่กำหนด
เอกสาร-16 ประกาศว่าด้วยเรื่องการส่งเสริมนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น(5A)
เอกสาร-17 แนวปฏิบัติการขออนุญาตสอบชดเชยของนิสิต
เอกสาร-2 ขอเปลี่ยนแปลงคุมสอบคณะเศรษฐศาสตร์
เอกสาร-5 ขอเปลี่ยนแปลงคุมสอบคณะวิทยาการจัดการ
เอกสาร-4 ขอเปลี่ยนแปลงคุมสอบคณะวิทยาศาสตร์
เอกสาร-6 ขอเปลี่ยนแปลงคุมสอบคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
เอกสาร-3 ขอเปลี่ยนแปลงคุมสอบคณะวิศวกรรมศาสตร์