ระบบจองห้องพัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (สำหรับนิสิตใหม่)
รายการ

ประเภทห้อง 4 คน/ห้อง
(ค่าหอ+ค่าประกัน)

ประเภทห้อง 2 คน/ห้อง
(ค่าหอ+ค่าประกัน)

หมายเหตุ 10:46:07 AM
1.ปรับอากาศหญิง
อาคาร 6-8 ราคา 7,500+2,000=9,500
อาคาร 4-5 ราคา 5,900+2,000=7,900
11,800+2,000=13,800

* TCAS 5 ระบบเปิดจองห้อง วันที่ 29 มิ.ย. 63 เวลา 09.00 น.
**ไม่ชำระเงินตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ (11-30 มิ.ย. 63)
*** 1 คน จองได้ 1 ครั้งเท่านั้น ค่าประกันจ่ายเฉพาะแรกเข้า

2.พัดลมหญิง
อาคาร 7 ราคา 6,000+2,000=8,000
อาคาร 4 ราคา 4,750+2,000=6,750
ไม่มี
3.ปรับอากาศชาย
5,900+2,000=7,900
11,800+2,000=13,800
4.พัดลมชาย
4,750+2,000=6,750
ไม่มี
 

TCAS 5 ระบบเปิดจองห้อง วันที่ 29 มิ.ย. 63 เวลา 09.00 น.

จองสำหรับนิสิตหญิง

ลำดับ
นิสิตหญิง
ประเภทห้อง 4 คน/ห้อง
ประเภทห้อง 2 คน/ห้อง
1 จองห้องพักหญิง ปรับอากาศ
2 จองห้องพักหญิง พัดลม
ไม่มี

 


จองสำหรับนิสิตชาย

ลำดับ
นิสิตชาย
ประเภทห้อง 4 คน/ห้อง
ประเภทห้อง 2 คน/ห้อง
1 จองห้องพักชาย ปรับอากาศ
2 จองห้องพักชาย พัดลม
ไม่มี