รหัสประจำตัว:   รหัสผ่าน :
กรณีไม่สามารถเข้าระบบได้ ติดต่อเจ้าหน้าที่
โทร. 038 354580-4 ต่อ 2718,2624, 2623
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
พิมพ์ใบแทนบัตรนิสิต
 
 
  นิสิตสามารถค้นหาตารางสอบ วันเวลา และเลขที่นั่งสอบได้ โดยป้อนรหัสประจำตัวนิสิตเพื่อค้นหา

  นิสิตสามารถค้นหาตารางสอบ วันเวลา และเลขที่นั่งสอบได้ โดยป้อนรหัสประจำตัวนิสิตเพื่อค้นหา

  ให้นิสิตดำเนินการโดยนิสิตต้องเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลับรับรอง ดังต่อไปนี้ KU-EPT, TOEIC, TOEFL, IELTS เป็นต้น โดยนิสิตจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใข้จ่ายแล้วนำผลการทดสอบไปยื่นที่คณะต้นสังกัดนิสิตตามช่วงเวลาขอจบการศึกษาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา

  ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสนิสิต ชื่อ-สกุล เพื่อความถูกต้อง หรือติดต่อสอบถามที่งานบริการการศึกษา 038354580-4 ต่อ 666531 มือถือ 065-7162627 นิสิตที่มีรายชื่ออยู่ในช่อง อนุมัติแล้ว สามารถขอใบอนุมัติปริญญา และรายงานคะแนนฉบับสำเร็จการศึกษาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านระบบออนไลน์) เท่านั้น -ขอเอกสารออนไลน์ได้ที่ https://verify.src.ku.ac.th -คู่มือการใช้งาน https://verify.src.ku.ac.th/image/help.pdf

  ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสนิสิต ชื่อ-สกุล เพื่อความถูกต้อง หรือติดต่อสอบถามที่งานบริการการศึกษา 038354580-4 ต่อ 666531 มือถือ 065-7162627 นิสิตที่มีรายชื่ออยู่ในช่อง อนุมัติแล้ว สามารถขอใบอนุมัติปริญญา และรายงานคะแนนฉบับสำเร็จการศึกษาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านระบบออนไลน์) เท่านั้น -ขอเอกสารออนไลน์ได้ที่ https://verify.src.ku.ac.th -คู่มือการใช้งาน https://verify.src.ku.ac.th/image/help.pdf

  ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสนิสิต ชื่อ-สกุล เพื่อความถูกต้อง หรือติดต่อสอบถามที่งานบริการการศึกษา 038354580-4 ต่อ 666531 มือถือ 065-7162627 นิสิตที่มีรายชื่ออยู่ในช่อง อนุมัติแล้ว สามารถขอใบอนุมัติปริญญา และรายงานคะแนนฉบับสำเร็จการศึกษาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านระบบออนไลน์) เท่านั้น -ขอเอกสารออนไลน์ได้ที่ https://verify.src.ku.ac.th -คู่มือการใช้งาน https://verify.src.ku.ac.th/image/help.pdf

  ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสนิสิต ชื่อ-สกุล เพื่อความถูกต้อง หรือติดต่อสอบถามที่งานบริการการศึกษา 038354580-4 ต่อ 666531 มือถือ 065-7162627 นิสิตที่มีรายชื่ออยู่ในช่อง อนุมัติแล้ว สามารถขอใบอนุมัติปริญญา และรายงานคะแนนฉบับสำเร็จการศึกษาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านระบบออนไลน์) เท่านั้น -ขอเอกสารออนไลน์ได้ที่ https://verify.src.ku.ac.th -คู่มือการใช้งาน https://verify.src.ku.ac.th/image/help.pdf

  นิสิต/บัณฑิต ที่มีความประสงค์ขอเอกสารผ่านระบบออนไลน์ สามารถดูขั้นตอน ข้อกำหนด และเงื่อนไขในการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาออนไลน์ตามไฟล์แนบ

  นิสิตที่มีรายชื่อตามประกาศฯ สามารถติดต่อขอรับเหรียญเรียนดีได้ที่คณะต้นสังกัด นิสิตที่ไม่มีรายชื่อตามประกาศฯ และมีคุณสมบัติได้รับรางวัลเรียนดีตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2559 ตามข้อ 27 นั้นให้ยื่นคำร้อง (คำร้องทั่วไป) ส่งมาที่อีเมล oasjdm@src.ku.ac.th เพื่อดำเนินการตรวจสอบ

  นิสิตสามารถค้นหาตารางสอบ วันเวลา และเลขที่นั่งสอบได้ โดยป้อนรหัสประจำตัวนิสิตเพื่อค้นหา

  นิสิตที่ชำระเงินแล้วให้ตรวจสอบรายชื่อและลงทะเบียนตามปฏิทินการศึกษา

  ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสนิสิต ชื่อ-สกุล เพื่อความถูกต้อง หรือติดต่อสอบถามที่งานบริการการศึกษา 038354580-4 ต่อ 666531 มือถือ 065-7162627 นิสิตที่มีรายชื่ออยู่ในช่อง อนุมัติแล้ว สามารถขอใบอนุมัติปริญญา และรายงานคะแนนฉบับสำเร็จการศึกษาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านระบบออนไลน์) เท่านั้น -ขอเอกสารออนไลน์ได้ที่ https://verify.src.ku.ac.th -คู่มือการใช้งาน https://verify.src.ku.ac.th/image/help.pdf

  ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสนิสิต ชื่อ-สกุล เพื่อความถูกต้อง หรือติดต่อสอบถามที่งานบริการการศึกษา 038354580-4 ต่อ 666531 มือถือ 065-7162627 นิสิตที่มีรายชื่ออยู่ในช่อง อนุมัติแล้ว สามารถขอใบอนุมัติปริญญา และรายงานคะแนนฉบับสำเร็จการศึกษาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านระบบออนไลน์) เท่านั้น -ขอเอกสารออนไลน์ได้ที่ https://verify.src.ku.ac.th -คู่มือการใช้งาน https://verify.src.ku.ac.th/image/help.pdf

  งานบริการการศึกษามีการให้บริการส่งเล่มปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่จบปีการศึกษา 2555-2562 ที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ หากมีความประสงค์จะให้จัดส่งปริญญาบัตรให้ส่งแบบตอบรับ (ตามไฟล์แนบ) กลับมาที่อีเมล oasjdm@src.ku.ac.th และจัดเตรียมสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับซองขนาด A4 ติดแสตมป์ลงทะเบียน EMS และส่งมาให้งานบริการการศึกษา (ดูรายละเอียดได้ในแบบตอบรับ) เพื่อดำเนินการจัดส่งปริญญาบัตรต่อไป (สำหรับนิสิตที่จบปีการศึกษา 2563 ให้รอประกาศอีกครั้ง)

  ให้นิสิตตรวจสอบยอดการชำระเงินให้ถูกต้อง กรณีที่ชำระแล้วไม่ประสงค์จะลงทะเบียนให้นิสิตถอนรายวิชาออกให้หมดและติดต่อขอเงินคืนที่งานบริการการศึกษา

  นิสิตที่ชำระเงินแล้วให้ตรวจสอบรายชื่อและลงทะเบียนตามปฏิทินการศึกษา

  การให้บริการออกเอกสารทางการศึกษา
ตามประกาศเรื่อง แนวปฏิบ้ติในการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ให้นิสิตและผู้ที่สำเร็จการศึกษาขอเอกสารทางการศึกษาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านระบบออนไลน์) เท่านั้น
-ขอเอกสารออนไลน์ได้ที่ https://verify.src.ku.ac.th
-คู่มือการใช้งาน https://verify.src.ku.ac.th/image/help.pdf

เอกสารที่ดำเนินการแล้วจะจัดส่งไปที่ E-mail ของนิสิตที่ได้แจ้งไว้
***กรณีที่ตรวจสอบแล้วว่าดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเอกสารทางอีเมล์ กรุณาเมล์กลับมาแจ้งชื่อนามสกุลและรหัสนิสิตได้ที่
สำหรับนิสิตปริญญาตรี e-mail : oasjdm@src.ku.ac.th
สำหรับนิสิตปริญญาโท e-mail : jutharthip.s@ku.th
สำหรับนิสิตปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา รหัส 57 ลงไป ให้ขอเอกสารทางการศึกษาได้ที่ มก.บางเขน

  ให้นิสิตตรวจสอบยอดการชำระเงินให้ถูกต้อง กรณีที่ชำระแล้วไม่ประสงค์จะลงทะเบียนให้นิสิตถอนรายวิชาออกให้หมดและติดต่อขอเงินคืนที่งานบริการการศึกษา

  นิสิต ป.โท ตรวจสอบการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

  ให้นิสิตตรวจสอบยอดการชำระเงินให้ถูกต้อง กรณีที่ชำระแล้วไม่ประสงค์จะลงทะเบียนให้นิสิตถอนรายวิชาออกให้หมดและติดต่อขอเงินคืนที่งานบริการการศึกษา

  ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 สามารถติดต่อขอรับปริญญาบัตรได้ที่งานบริการการศึกษา ช่องบริการที่ 2 อาคาร 1 ชั้น 1 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป (กรุณาติดต่อรับด้วยตนเองพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น)

  นิสิตสามารถพิมพ์/SCAN QR CODE เพื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ก่อนสอบไล่

  ให้นิสิตตรวจสอบยอดการชำระเงินให้ถูกต้อง กรณีที่ชำระแล้วไม่ประสงค์จะลงทะเบียนให้นิสิตถอนรายวิชาออกให้หมดและติดต่อขอเงินคืนที่งานบริการการศึกษา

  ให้นิสิตตรวจสอบรายชื่อ กรณีที่ไม่พบให้ติดต่องานกองทุน โทร. 2634

  เข้าระบบสารสนเทศนิสิตเดิม

  นิสิตประสงค์จะผ่อนผัน สามารถโหลดคำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา และยื่นคำร้องขอผ่อนผันตามลำดับ

 
 
(11)
 
ระบบสารสนเทศนิสิต - ฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทร 038 354 580 ต่อ 2631 โทรสาร 038 351 169