ตารางสอบกลางภาคประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ประกาศ [11ก.ย.2561] ( 71)
  นิสิตสามารถค้นหาตารางสอบ วันเวลา และเลขที่นั่งสอบได้ โดยป้อนรหัสประจำตัวนิสิตเพื่อค้นหา

ประกาศการขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2561 ประกาศ [10ก.ย.2561] ( 105)
  ระหว่างวันที่ 15 กันยายน - 5 ตุลาคม 2561 #ขั้นตอนที่1ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา (แยก url ระดับป.ตรีและบัณฑิตศึกษา) *ป.ตรี : https://regis.ku.ac.th/request/nominate/view/NominateAllViewDetailPresent01.php?year=2560 **บัณฑิตศึกษา : https://regis.ku.ac.th/request/nominateGrad/view/NominateAllViewDetailPresent01.php?year=2560 #ขั้นตอนที่2ขึ้นทะเบียนรับปริญญาที่เว็บไซต์ https://jobsurvey.ku.ac.th/ #ขั้นตอนที่3พิมพ์ใบยืนยันการขึ้นทะเบียนเก็บไว้ 1 ชุด

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคปลายปีการศึกษา 2560 ณ.วันที่ 5 ก.ย.61 [] ประกาศ [5ก.ย.2561] ( 45)
  ตรวจสอบ รหัสนิสิต ชื่อสกุล เพื่อความถูกต้อง หรือติดต่อสอบถามที่งานบริการการศึกษา 038-354580-2631 มือถือ 088-2030491

ขอเอกสารทางการศึกษาฉบับจบการศึกษา ภาคต้น ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ประกาศ [21ส.ค.2561] ( 0)
  นิสิตที่มีรายชื่อประกาศผู้สำเร็จการศึกษา ภาคต้น ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 สามารถติดต่อขอเอกสารทางการศึกษาฉบับจบการศึกษา ดังนี้ ใบอนุมัติปริญญา (รูปถ่ายชุดครุย ขนาด 2 นิ้ว) ทรานสคริป (รูปถายชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว) เขียนคำร้องพร้อมยื่นรูปชุดครุยได้ที่งานบริการการศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2560 ณ.วันที่ 21 ส.ค.61 [] ประกาศ [21ส.ค.2561] ( 58)
  ตรวจสอบรหัสนิสต-ชื่อสกุล เพื่อความถูกต้องหรือติดต่อสอบถามที่งานบริการการศึกษา 038-354580-4 ต่อ 2631 มือถือ 088-2030491

ประกาศรายชื่อนิสิตได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560 [] ประกาศ [9ส.ค.2561] ( 132)
  รายชื่อนิสิตได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560 จะมีการมอบเหรียญเรียนดีแก่นิสิตในวันพิธีไหว้ครูที่จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 ให้นิสิตติดต่อ อบก.อาคาร 9 เพื่อแจ้งการเข้าร่วมในวันพิธีไหว้ครู นิสิตที่ไม่ได้เข้าร่วมในวันพิธีไหว้ครูสามารถติดต่อขอรับเหรียญเรียนดีได้ที่งานบริการการศึกษา อาคาร 1 ช่องบริการที่ 2 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ขอเลื่อนรับปริญญาจากปีการศึกษา 2559 เป็น 2560 (2561) [] ประกาศ [7ส.ค.2561] ( 49)
  หรือติดต่อสอบถามที่งานบริการการศึกษา (038)354580-4 ต่อ 666531 มือถือ 088-2030491

การเทียบโอนหน่วยกิต สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 [] ประกาศ [7ส.ค.2561] ( 51)
  สำหรับนิสิตเข้าใหม่ที่สิ้นสุดสภาพนิสิตในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ของม.เกษตรศาสตร์ ให้ทำเรื่องขอเทียบโอนรายวิชาที่มีระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า C ภายใน 2 สัปดาห์ตั้งแต่เปิดภาคเรียน (ตามขั้นตอนเอกสารแนบ)

รายงานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ประกาศ [23ก.ค.2561] ( 112)
  วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ทุกคณะวิชา โดยพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (Bill payment) ในระบบสารสนเทศของสิต และชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา (หากไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด จะโมฆะรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน)

นิสิตที่เข้ารับการทดสอบ (TOEIC) รหัส 58 ประกาศ [19ก.ค.2561] ( 0)
  นิสิตที่เข้ารับการทดสอบ (TOEIC) รหัส 58 วันเสาร์ที่ 19 พ.ค. 60 ให้ติดต่อขอรับใบรายงานคะแนนจากคณะต้นสังกัดของนิสิตได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ไม่เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา2560 [] ประกาศ [12ก.ค.2561] ( 112)
  นิสิตที่มีรายชื่อให้ติดต่อชำระค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 700 บาท ที่ห้องงานคลังชั้น 3 อาคาร 1 และนำใบเสร็จรับเงินมาส่งที่ช่องบริการที่ 4 งานบริการการศึกษา

รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่นประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 [] ประกาศ [6ก.ค.2561] ( 135)
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2561 สำหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตศรีราชา [] ประกาศ [11พ.ค.2561] ( 374)
รูปถ่าย (ชุดครุย) สำหรับเอกสารจบการศึกษา [] ประกาศ [5มี.ค.2561] ( 188)
  ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความประสงค์จะขอเอกสารทางการศึกษาฉบับจบการศึกษา ให้เตรียมรูปถ่ายชุดครุยตามระเบียบการแต่งกายเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้ ชุดครุยและสีพู่ตามคณะ เนคไทสีพื้น สีเขียว มก.

รายงานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ประกาศ [25ธ.ค.2560] ( 1430)
  วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ทุคณะวิชา โดยพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (Bill payment) ในระบบสารสนเทศของสิต และชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพฯ ทุกสาขา (หากไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด จะโมฆะรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน)

รายงานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 12 - 30 ก.ค. 2560 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ประกาศ [12ก.ค.2560] ( 8900)
  วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ทุคณะวิชา โดยพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (Bill payment) ในระบบสารสนเทศของสิต และชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพฯ ทุกสาขา (หากไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด จะโมฆะรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน)

การขอเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต [] ประกาศ [2ส.ค.2559] ( 3762)
  ให้นิสิตดำเนินการเทียบโอนรายวิชาให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์แรก นับจากการเปิดภาคเรียน

แนวทางการแก้ไขใบ ku7 [] ประกาศ [31ต.ค.2554] ( 4225)
  เอกสารแนวทางการแก้ไขใบ ku7