ประกาศการชำระเงินสำหรับนิสิตแรกเข้า ปีการศึกษา 2561 ประกาศ [15ก.ค.2561] ( 111)
  ให้นิสิตเข้าพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน และนำไปชำระได้ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฏาคม - 21 กรกฏาคม 2561 พิมพ์ใบชำระเงินคลิกที่นี่ https://reg.src.ku.ac.th/reg/ku_admission_60.aspx

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ไม่เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา2560 [] ประกาศ [12ก.ค.2561] ( 41)
  นิสิตที่มีรายชื่อให้ติดต่อชำระค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 700 บาท ที่ห้องงานคลังชั้น 3 อาคาร 1 และนำใบเสร็จรับเงินมาส่งที่ช่องบริการที่ 4 งานบริการการศึกษา

บัตรนิสิตใหม่ของธนาคารไทยพาณิชย์ [] ประกาศ [12ก.ค.2561] ( 50)
  นิสิตที่มีรายชื่อให้ติดต่อขอรับบัตรนิสิตได้ที่ธ.ไทยพาณิชย์ ที่อาคาร 1 บริการวิทยาการ บัตรจะหมดอายวัน 15 ส.ค.61 ขอให้ติดต่อรับได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 ส.ค.61

รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่นประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 [] ประกาศ [6ก.ค.2561] ( 56)
ตารางสอบไล่ประจำภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2561 ประกาศ [6ก.ค.2561] ( 8)
  นิสิตสามารถค้นหาตารางสอบ วันเวลา และเลขที่นั่งสอบได้ โดยป้อนรหัสประจำตัวนิสิตเพื่อค้นหา

รายงานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคฤดูร้อน ปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 - 8 มิ.ย. 2561 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ประกาศ [6ม.ค.2561] ( 79)
  วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ทุกคณะวิชา โดยพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (Bill payment) ในระบบสารสนเทศของสิต และชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา (หากไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด จะโมฆะรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน)

(ป.โท) รายงานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคฤดูร้อน พ.ศ.2561 ประกาศ [14พ.ค.2561] ( 54)
  นิสิตที่ชำระเงินแล้วให้ตรวจสอบรายชื่อและลงทะเบียนตามปฏิทินการศึกษา
! (นิสิตปริญญาโท) ที่มี Account Nontri บางเขน เข้าสู่ระบบลงทะเบียนคลิกที่นี้


ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2561 สำหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตศรีราชา [] ประกาศ [11พ.ค.2561] ( 264)
(ป.โท) รายงานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ประกาศ [5ส.ค.2561] ( 66)
ตารางสอบไล่ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ประกาศ [19เม.ย.2561] ( 121)
  นิสิตสามารถค้นหาตารางสอบ วันเวลา และเลขที่นั่งสอบได้ โดยป้อนรหัสประจำตัวนิสิตเพื่อค้นหา

รูปถ่าย (ชุดครุย) สำหรับเอกสารจบการศึกษา [] ประกาศ [5มี.ค.2561] ( 125)
  ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความประสงค์จะขอเอกสารทางการศึกษาฉบับจบการศึกษา ให้เตรียมรูปถ่ายชุดครุยตามระเบียบการแต่งกายเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้ ชุดครุยและสีพู่ตามคณะ เนคไทสีพื้น สีเขียว มก.

รายงานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ประกาศ [25ธ.ค.2560] ( 1353)
  วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ทุคณะวิชา โดยพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (Bill payment) ในระบบสารสนเทศของสิต และชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพฯ ทุกสาขา (หากไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด จะโมฆะรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน)

(ป.โท) รายงานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ประกาศ [11ธ.ค.2560] ( 2721)
การขอขยายเวลาหมดอายุบัตรประจำตัวนิสิต รหัส 57 (ชั้นปีที่4) ประกาศ [17ส.ค.2560] ( 0)
  นิสิตรหัส 57 (ชั้นปีที่ 4) สามารถใช้บัตรนิสิตเดิมได้จนถึงวันหมดอายุ วันที่ 31 ก.ค. 261 (ตามรายละเอียดบันทึกข้อความแนบ)

รายงานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 12 - 30 ก.ค. 2560 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ประกาศ [12ก.ค.2560] ( 8801)
  วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ทุคณะวิชา โดยพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (Bill payment) ในระบบสารสนเทศของสิต และชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพฯ ทุกสาขา (หากไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด จะโมฆะรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน)

(ป.โท) รายงานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ประกาศ [02มิ.ย.2560] ( 1141)
การขอเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต [] ประกาศ [2ส.ค.2559] ( 3678)
  ให้นิสิตดำเนินการเทียบโอนรายวิชาให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์แรก นับจากการเปิดภาคเรียน

แนวทางการแก้ไขใบ ku7 [] ประกาศ [31ต.ค.2554] ( 4175)
  เอกสารแนวทางการแก้ไขใบ ku7