ระเบียบการลาป่วยและลากิจ

  1. การลาป่วย ลากิจ ที่ไม่เกิน 15 วัน ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ที่
    ปรึกษาในการอนุมัติ หากเกินจากนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า
    ภาควิชาและอนุมัติจากคณบดีเจ้าสังกัด
  2. นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาแล้ว มีสิทธิได้รับผ่อนผันด้านการสอบ การนับ
    เวลาเรียน และสิทธิอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน การสอบ