สิทธิและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา

  1. ให้คำแนะนำและทำแผนการเรียนของนิสิตร่วมกับนิสิต ให้ถูกต้องตามหลักสูตรที่กำหนดไว้
  2. ให้คำแนะนำในเรื่องระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
  3. รับผิดชอบในการลงทะเบียนเรียน การเปลี่ยนรายวิชา การเพิ่มรายวิชา การงดเรียนบางรายวิชา และจำนวนหน่วยกิตต่อภาคการศึกษาของนิสิต
  4. แนะนำวิธีเรียน ให้คำปรึกษา และติดตามผลการเรียนของนิสิต
  5. พิจารณาคำร้องต่าง ๆ ของนิสิต และดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ
  6. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความเป็นอยู่และการศึกษาของนิสิตในมหาวิทยาลัย
  7. รับผิดชอบดูแลความประพฤติของนิสิต ให้เป็นไปตามระเบียบวินัยที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ในกรณีที่นิสิตกระทำผิดวินัย ให้อาจารย์ที่ปรึกษารายงานให้หัวหน้าภาควิชาและคณบดีทราบ เพื่อพิจารณานำเสนอรองอธิการบดีฝ่ายนิสิตพิจารณาโทษทางวินัยต่อไป