กรณีได้คะแนนระดับ A จำนวน 5 วิชาขึ้นไป

  1. นิสิตที่ได้คะแนนระดับ A จำนวน 5 วิชาขึ้นไป และมีหน่วยกิตสะสมในรายวิชาที่ได้ A รวมไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิต มีสิทธิได้รับยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติภาคถัดไป
  2. การยกเว้นค่าลงทะเบียนให้ยื่นคำร้องพร้อมใบแสดงผลการเรียนถึงหัวหน้าฝ่ายการศึกษา โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน