การลงทะเบียนเรียนในกรณีปกติ

  1. การลงทะเบียนเรียนจะต้องลงทะเบียนตามกำหนดของทางมหาวิทยาลัย โดยดูได้จากปฏิทินการศึกษา (ดูปฏิทินการศึกษา) ของนิสิตจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา รายละเอียดการลงทะเบียนดูได้จากหัวข้อ "ลงทะเบียน/ชำระค่าธรรมเนียม" (ดูรายละเอียด)
  2. ในกรณีที่นิสิตได้ลงทะเบียนเรียน (ทางอินเตอร์เน็ต) เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามกำหนด (ดูปฏิทินการศึกษา) จะถือว่าการลงทะเบียนของนิสิตเป็นโมฆะทันทีในวันสุดท้ายของการชำระค่าธรรมเนียม