ระเบียบการสอบในกรณีสอบตกรายวิชาเลือกเสรี

  1. นิสิตต้องสอบไล่ได้ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้ ในกรณีที่นิสิตสอบตกรายวิชาเลือกเสรี จะเลือกเรียนรายวิชาอื่นทดแทนได้ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา