หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (ปีที่ปรับปรุง 2560)
ชื่อหลักสูตร              ภาษาไทย     : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์             ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Applied Mathematics  
ชื่อปริญญา             ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)     : วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์)                            (ชื่อย่อ )      : วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)             ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Science (Applied Mathematics)                                (ชื่อย่อ)   : B.S. (Applied Mathematics)  

โครงสร้างหลักสูตร              จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า (126) หน่วยกิต
เลือก ชื่อหมวดวิชาหน่วยกิตหน่วยนับ
  (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า30หน่วยกิต
  (2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า90หน่วยกิต
  (3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า6หน่วยกิต


(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า      30   หน่วยกิต  
        กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข ไม่น้อยกว่า5หน่วยกิต 
        กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร13หน่วยกิต 
        กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า6หน่วยกิต 
        กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต 
        กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ ไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า      90   หน่วยกิต  
        วิชาแกน29หน่วยกิต 
        วิชาเฉพาะบังคับ46หน่วยกิต 
        วิชาเฉพาะเลือก15หน่วยกิต 
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า      6   หน่วยกิต  
        หมวดวิชาเลือกเสรี6หน่วยกิต 


รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
เลือก รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต(ท-ป)วิชาเรียนก่อน
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า      30   หน่วยกิต   
   กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข ไม่น้อยกว่า      5   หน่วยกิต   
        01175xxxกิจกรรมพลศึกษา
กิจกรรมพลศึกษา
1(0-2-1)  
   และให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิตจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข   
        xxxxxxxx กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข1  
        xxxxxxxx กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข1  
        xxxxxxxx กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข1  
        xxxxxxxx กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข1  
   กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร      13   หน่วยกิต   
        01999021Thai Language for Communication
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)  
        01355111Foundation English I
ภาษาอังกฤษ 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
3(3-0-6)(ไม่นับหน่วยกิต) 
        01355112Foundation English II
ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)01355111 
        01355113Foundation English III
ภาษาอังกฤษ 3
3(3-0-6)01355112 
        01355xxxEnglish เลือก
English เลือก
3(3-0-6)01355113 
   นิสิตเลือกเรียนวิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ 1 หน่วยกิต   
        xxxxxxxxวิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์   
   กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า      6   หน่วยกิต   
   ให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ   
        xxxxxxxxกลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ   
        xxxxxxxxกลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ   
   กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า      3   หน่วยกิต   
        01999111Knowledge of the Land
ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
2(2-0-4)  
   ให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิตจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทย   
        xxxxxxxxกลุ่มสาระพลเมืองไทย   
   กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ ไม่น้อยกว่า      3   หน่วยกิต   
   ให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระสุนทรีย์ศาสตร์   
        xxxxxxxx กลุ่มสาระสุนทรีย์ศาสตร์3  
(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า      90   หน่วยกิต   
   วิชาแกน      29   หน่วยกิต   
        01403114Laboratory in Fundamental of General Chemistry
ปฏิบัติการหลักมูลเคมีทั่วไป
1(0-3-2)01403117 หรือพร้อมกัน 
        01403117Fundamental of General Chemistry
หลักมูลเคมีทั่วไป
3(3-0-6)  
        01420113Laboratory in Physics I
ปฏิบัติการฟิสิกส์ I
1(0-3-2)01420111 หรือพร้อมกัน หรือ 01420117 หรือพร้อมกัน 
        01420114Laboratory in Physics II
ปฏิบัติการฟิสิกส์ II
1(0-3-2)01420113 และ 01420112 หรือพร้อมกัน หรือ 01420118 หรือพร้อมกัน 
        01420117Basic Physics I
ฟิสิกส์พื้นฐาน I
2(2-0-4)  
        01420118Basic Physics II
ฟิสิกส์พื้นฐาน II
2(2-0-4)01420117 
        01422111Principles of Statistics
หลักสถิติ
3(3-0-6)  
        01424111Principles of Biology
หลักชีววิทยา
3(3-0-6)  
        01424112Laboratory in Biology
ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ
1(0-3-2)01424111 หรือพร้อมกัน 
        02731111Calculus of One Variable
แคลคูลัสหนึ่งตัวแปร
3(3-0-6)  
        02731112Calculus of One Variable I
แคลคูลัสหนึ่งตัวแปร I
3(3-0-6)02731111 
        02731141Mathematical Proofs
การพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์
3(3-0-6)  
        02739111Computer and Information System
คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)  
   วิชาเฉพาะบังคับ      46   หน่วยกิต   
        02739211 Principles of Programming
หลักการเขียนโปรแกรม
3(2-2-5)02739111 
        02731151Discrete Mathematics
วิยุตคณิต
3(3-0-6)  
        02731211Calculus of Several Variables II
แคลคูลัสหลายตัวแปร II
3(3-0-6)02731112 
        02731221Linear Algerbra
พีชคณิตเชิงเส้น
3(3-0-6)03731141 
        02731231Differential Equations
สมการเชิงอนุพันธ์
3(3-0-6)02731112 
        02731232Mathematical Modeling
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
3(3-0-6)02731231 
        02731261Principles of Insurance
หลักการประกันภัย
3(3-0-6)  
        02731271Graph Theory and Applications
ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์
3(3-0-6)02731151 
        02731321Linear Programming
กำหนดการเชิงเส้น
3(3-0-6)02731221 
        02731341Real Analysis
การวิเคราะห์เชิงจริง
3(3-0-6)02731112 และ 02731141 
        02731342Probability Theory
ทฤษฎีความน่าจะเป็น
3(3-0-6)02731112 
        02731361Financial Mathematics
คณิตศาสตร์การเงิน
3(3-0-6)02731342 
        02731371Numerical Analysis I
การวิเคราะห์เชิ่งตัวเลข I
3(3-0-6)02731112 
        02731372Mathematical Packages
โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์
3(2-2-5)02731371 
        02731497Seminar
สัมมนา
102731211 
        02731499Applied Mathematics Project
โครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์
302731497 
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า      6   หน่วยกิต   
        xxxxxxxxวิชาเลือกเสรี3(-)  
        xxxxxxxxวิชาเลือกเสรี3(-)  


แผนการเรียน
เลือก รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต
ปีที่ 1  ภาคต้น   
        01420113Laboratory in Physics I
ปฏิบัติการฟิสิกส์ I
1 
        01420117Basic Physics I
ฟิสิกส์พื้นฐาน I
2 
        01999111Knowledge of the Land
ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
2 
        02731111Calculus of One Variable
แคลคูลัสหนึ่งตัวแปร
3 
        02731141Mathematical Proofs
การพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์
3 
        02739111Computer and Information System
คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
3 
        xxxxxxxx
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์
3 
        xxxxxxxx
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
1 
        xxxxxxxx
วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์
1 
ปีที่ 1  ภาคปลาย   
        01420114Laboratory in Physics II
ปฏิบัติการฟิสิกส์ II
1 
        01420118Basic Physics II
ฟิสิกส์พื้นฐาน II
2 
        02731112Calculus of Several Variables I
แคลคูลัสหนึ่งตัวแปร I
3 
        02731151Discrete Mathematics
วิยุตคณิต
3 
        02739211Principles of Programming
หลักการเขียนโปรแกรม
3 
        01175xxxPhysical Education Activity
วิชาพลศึกษา
1 
        xxxxxxxx
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข
3 
        xxxxxxxx
วิชาภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา
3 
ปีที่ 2  ภาคต้น   
        01403114Laboratory in Fundamentals of General Chemistry
ปฏิบัติการหลักมูลเคมีทั่วไป
1 
        01403117Fundamentals of General Chemistry
หลักมูลเคมีทั่วไป
3 
        01424111Principles of Biology
หลักชีววิทยา
3 
        01424112Laboratory in Biology
ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ
1 
        02731211Calculus of Several Variables II
แคลคูลัสหลายตัวแปร II
3 
        02731231Differential Equations
สมการเชิงอนุพันธ์
3 
        xxxxxxxx
วิชาภาษาไทย
3 
ปีที่ 2  ภาคปลาย   
        01422111Principles of Statistics
หลักสถิติ
3 
        02731221Linear Algebra
พีชคณิตเชิงเส้น
3 
        02731232Mathematical Modeling
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
3 
        02731261Principles of Insurance
หลักการประกันภัย
3 
        02731271Graph Theory and Applications
ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์
3 
        xxxxxxxx
วิชาภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา
3 
        xxxxxxxx
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข
1 
ปีที่ 3  ภาคต้น   
        02731321Linear Programming
กำหนดการเชิงเส้น
3 
        02731341Real Analysis
การวิเคราะห์เชิงจริง
3 
        02731342Probability Theory
ทฤษฎีความน่าจะเป็น
3 
        02731371Numerical Analysis I
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข I
3 
        xxxxxxxx
วิชาเลือกเสรี
3 
ปีที่ 3  ภาคปลาย   
        02731361Financial Mathematics
คณิตศาสตร์การเงิน
3 
        02731372Mathematical Packages
โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์
3 
        02731497Seminar
สัมมนา
1 
        xxxxxxxx
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ
3 
        xxxxxxxx
วิชาภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา
3 
        xxxxxxxx
วิชาเฉพาะเลือก
3 
ปีที่ 4  ภาคต้น   
        02731499Applied Mathematics Project
โครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์
3 
        xxxxxxxx
วิชาเฉพาะเลือก
6 
        xxxxxxxx
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ
3 
ปีที่ 4  ภาคปลาย   
        xxxxxxxx
วิชาเฉพาะเลือก
6 
        xxxxxxxx
วิชาเลือกเสรี
3