เงื่อนไขที่ค้นหา:
  ภาค  ครั้งที่ ปี     ค้นหาด้วย  [ ]
 [  ] 
- จำนวนหมู่เรียนที่เปิดสอน 89   - หมู่ ส่งเกรดแล้ว 88 หมู่  - ตรวจสอบเกรดแล้ว 88 หมู่
Noรหัสวิชาชื่อวิชาคณะG.LecG.Labจำนวนผู้สอนคีย์วันส่งเกรดโอนวันโอน(งานทะเบียน)
100000000On Leave of AbsenceA800012-  
203757222Quantitative Analysis for BusinessR850070รัชรินทร์ กุลชาติ7/26/2017 2:58:27 PM7/27/2017 5:24:34 PM
301132332Quantitative Analysis for Decision Marking in BusinessR850027รัชรินทร์ กุลชาติ7/26/2017 2:58:38 PM7/27/2017 5:25:19 PM
401355303English for EmploymentR800040ปิยะดา โล7/25/2017 10:39:26 AM7/27/2017 5:26:29 PM
503754392English for RecruitmentR850048ปิยะดา โล7/25/2017 10:51:01 AM7/27/2017 5:27:43 PM
603754321Speech CommunicationR800030นงสมร พงษ์พานิช7/19/2017 8:27:22 PM7/27/2017 5:28:29 PM
703754321Speech CommunicationR801030นงสมร พงษ์พานิช7/19/2017 8:36:24 PM7/27/2017 5:29:09 PM
803757123Mathematics for BusinessR8500102สิทธิกานต์ เบ็ญจสุพัฒนนันท์7/27/2017 3:17:30 PM7/31/2017 5:05:54 PM
901355113Foundation English IIIR803051ปาริชาติ เฉียบแหลม7/27/2017 2:36:53 PM7/31/2017 5:08:00 PM
1003754113Fundamental English IIIR852049ปาริชาติ เฉียบแหลม7/27/2017 11:58:18 AM7/31/2017 5:09:33 PM
1101355203Fundamental English StructureR800028อรุณี ยี่ทอง7/22/2017 7:54:36 PM7/31/2017 5:11:09 PM
1201134411Marketing ManagementR80001นิภา นิรุตติกุล7/29/2017 1:22:16 PM8/1/2017 3:16:27 PM
1301134412Sales ForecastingR850043นิภา นิรุตติกุล7/29/2017 9:42:07 AM8/1/2017 3:17:39 PM
1401355113Foundation English IIIR804027รินดา วราวุฒิ8/1/2017 10:02:01 AM8/1/2017 3:19:16 PM
1501355113Foundation English IIIR801050พรเลิศ ชูโจ้8/1/2017 12:45:12 PM8/1/2017 3:22:00 PM
1603754113Fundamental English IIIR800019รินดา วราวุฒิ8/1/2017 10:03:49 AM8/1/2017 3:25:29 PM
1703754113Fundamental English IIIR850034พรเลิศ ชูโจ้8/1/2017 12:45:23 PM8/1/2017 3:26:19 PM
1804813496Selected Topics in Mechanical and Manufacturing EngineeringT820015สมภพ จรุงธรรมโชติ7/30/2017 9:54:40 AM8/2/2017 10:59:47 AM
1901130172Management AccountingR8500102ธีรวุฒิ ปาณปุณณัง8/2/2017 7:58:01 AM8/3/2017 6:29:30 PM
2001130171Financial AccountingR850022ประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์8/3/2017 12:53:31 PM8/3/2017 6:30:15 PM
2103760171Principles of AccountingR850032ประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์8/3/2017 10:30:08 AM8/3/2017 6:31:02 PM
2201132342Business Tax SystemR80001พรทิวา วิจิตรโกเมน8/1/2017 3:16:35 PM8/3/2017 6:32:11 PM
2303762322International InvestmentR80004กิติยา ทัศนะบรรจง8/1/2017 8:15:51 AM8/3/2017 6:32:31 PM
2403760271Accounting for Business ManagementR850071ณัฐวุฒิ ทรัพย์สมบัติ8/1/2017 8:05:33 PM8/3/2017 6:33:48 PM
2501355201Fundamental English ReadingR800037มนัสรา เรียนสุเมธธราดล8/1/2017 7:09:27 PM8/3/2017 6:34:44 PM
2601355201Fundamental English ReadingR801051มนัสรา เรียนสุเมธธราดล8/1/2017 7:09:19 PM8/3/2017 6:35:41 PM
2703754361Business EnglishR850051วาสนา ผสมญาติ8/1/2017 4:52:35 PM8/3/2017 6:36:40 PM
2803754361Business EnglishR851049วาสนา ผสมญาติ8/1/2017 4:53:55 PM8/3/2017 6:37:34 PM
2903754112Fundamental English IIR80003ปิยะดา อุกะโชค8/1/2017 4:10:44 PM8/3/2017 6:37:56 PM
3003754112Fundamental English IIR85006ปิยะดา อุกะโชค8/1/2017 4:10:50 PM8/3/2017 6:38:24 PM
3101355112Foundation English IIR800036ปิยะดา อุกะโชค8/1/2017 4:10:28 PM8/3/2017 6:39:21 PM
3201355112Foundation English IIR850030ปิยะดา อุกะโชค8/1/2017 4:10:35 PM8/3/2017 6:40:17 PM
3303754271English for CareersR801039พิมพ์ชนก พิทักษ์ชัยะบุตร7/31/2017 9:40:23 AM8/3/2017 6:41:09 PM
3401403117Fundamental of General ChemistryS8000144โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์,สุนันท์ กิจจารุวรรณกุล,ชลดา,นภัสวรรณ์8/2/2017 3:40:12 PM8/3/2017 6:41:56 PM
3501355113Foundation English IIIR802045อุบล ธเนศชัยคุปต์7/31/2017 7:46:10 PM8/3/2017 6:42:05 PM
3601355113Foundation English IIIR806050อุบล ธเนศชัยคุปต์7/31/2017 7:45:37 PM8/3/2017 6:43:02 PM
3701403117Fundamental of General ChemistryS870035เกศริน จันทรสุนทร,มาลินี พรหมขัติแก้ว,ไพลิน,ทองใส8/2/2017 3:59:54 PM8/3/2017 6:43:55 PM
3801355201Fundamental English ReadingR802049มาลี นิสสัยสุข8/1/2017 1:08:14 PM8/3/2017 6:44:06 PM
3901418499Computer science ProjectS08303จิรวรรณ เจริญสุข8/1/2017 12:12:33 PM8/3/2017 6:44:33 PM
4001418498Special ProblemsS80001จิรวรรณ เจริญสุข8/2/2017 11:04:59 AM8/3/2017 6:45:01 PM
4103758111Principles of MarketingR8500124วารุณี ตันติวงศ์วาณิช8/2/2017 12:43:42 PM8/3/2017 6:45:45 PM
4201422111Principles of StatisticsS870078สุภารัตน์ จิตรแจ้ง8/2/2017 4:58:12 PM8/3/2017 6:47:01 PM
4301134111Principles of MarketingR850078วารุณี ตันติวงศ์วาณิช8/2/2017 12:43:24 PM8/3/2017 6:47:16 PM
4401131211Business FinanceR850042ศิรินุช อินละคร8/2/2017 10:26:54 AM8/3/2017 6:48:23 PM
4503759211Financial Management IR850076ศิรินุช อินละคร8/2/2017 10:28:10 AM8/3/2017 6:49:42 PM
4601422111Principles of StatisticsS8000146สุภารัตน์ จิตรแจ้ง8/2/2017 6:14:16 PM8/3/2017 6:49:54 PM
4703759211Financial Management IR85102ศิรินุช อินละคร8/2/2017 10:28:17 AM8/3/2017 6:50:09 PM
4801131211Business FinanceR85104ศิรินุช อินละคร8/2/2017 10:27:20 AM8/3/2017 6:50:39 PM
4901417112Calculus IIS870046อัมภิกา บุญมี8/2/2017 12:18:49 PM8/3/2017 6:51:19 PM
5001417112Calculus IIS8000231พงษ์สัญ ประกฤตศรี8/2/2017 3:32:30 PM8/3/2017 6:56:20 PM
1 2

ลำดับคณะจำนวนหมู่ที่เปิดส่งเกรดแล้วตรวจสอบและโอนเกรดแล้วคงเหลือ
1เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา0000
2วิทยาการจัดการ6464640
3วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ0000
4วิทยาศาสตร์ ศรีราชา1818180
5วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา6660