เงื่อนไขที่ค้นหา:
  ภาค  ครั้งที่ ปี     ค้นหาด้วย  [ ]
 [  ] 
- จำนวนหมู่เรียนที่เปิดสอน 1401   - หมู่ ส่งเกรดแล้ว 0 หมู่  - ตรวจสอบเกรดแล้ว 0 หมู่
Noรหัสวิชาชื่อวิชาคณะG.LecG.Labจำนวนผู้สอนคีย์วันส่งเกรดโอนวันโอน(งานทะเบียน)
100000000On Leave of AbsenceA800085-  
201420244Laboratory in Introduction to ElectronicsS083016-  
301420348Laboratory in Digital ElectronicsS083028-  
401203221Mechanics of Materials IT800062-  
501205311Signals and SystemsT80001-  
601206499Industrial Engineering ProjectT08302-  
701206499Industrial Engineering ProjectT08311-  
801208382Mechanical Engineering Laboratory IIT08301-  
903604382Mechanical Engineering Laboratory IIT08461-  
1003604382Mechanical Engineering Laboratory IIT08471-  
1104206342Production Planning and ControlT82002-  
1204208352Refrigeration IT82001-  
1301355204Fundamental English Listening-SpeakingR804049Garry Norris  
1401355204Fundamental English Listening-SpeakingR850043Garry Norris  
1501355204Fundamental English Listening-SpeakingR851043Garry Norris  
1603754372English for Accountant IIR800034Garry Norris  
1703754372English for Accountant IIR850040Garry Norris  
1803754372English for Accountant IIR851040Garry Norris  
1901355204Fundamental English Listening-SpeakingR802049James Rodgers  
2001355204Fundamental English Listening-SpeakingR805050James Rodgers  
2103754372English for Accountant IIR801040James Rodgers  
2201355204Fundamental English Listening-SpeakingR870040James Rodgers  
2301355204Fundamental English Listening-SpeakingR800048John Anthowy Ronald  
2401355204Fundamental English Listening-SpeakingR803041John Anthowy Ronald  
2501358102Elementary Japanese IIR900056Katsuyuki Horie  
2601355204Fundamental English Listening-SpeakingR801051Mary Grace C.Ulatan  
2701355208English through SongsR800047Mary Grace C.Ulatan  
2801355208English through SongsR850050Mary Grace C.Ulatan  
2901355208English through SongsR801047Mary Grace C.Ulatan  
3001358103Elementary Japanese IIIR850026Nagasawa Ken  
3101362101Chinese IR800032TAN TIANYAN,PAN LEI  
3201362101Chinese IR850033TAN TIANYAN,PAN LEI  
3301101221Managerial EconomicsG8000116กนกพร เพียรประเสริฐ  
3401101221Managerial EconomicsG801069กนกพร เพียรประเสริฐ,นรารัก บุญญานาม  
3501101221Managerial EconomicsG900087กนกพร เพียรประเสริฐ,นรารัก บุญญานาม  
3603754111Fundamental English IR806042กนกวรรณ อยู่ไสว  
3703754251English WritingR850026กนกวรรณ อยู่ไสว  
3803501413Marine Engineering Laboratory IIM083312กนกอร รจนากิจ  
3903501454Offshore OperationsM800017กนกอร รจนากิจ,ยุทธดนัย เพชรดี,มิ่งขวัญ  
4001131411Securities AnalysisR800065กมลธัญ พรไพศาลวิจิต  
4101131411Securities AnalysisR850073กมลธัญ พรไพศาลวิจิต  
4201355111Foundation English IR807052กฤตยาพร เจริญผล  
4301355111Foundation English IR809050กฤตยาพร เจริญผล  
4403754111Fundamental English IR805052กฤตยาพร เจริญผล  
4503754111Fundamental English IR854053กฤตยาพร เจริญผล  
4601999111Knowledge of the LandG826049กอบกาญจน์ ปั้นพงษ์,กนกพร เพียรประเสริฐ  
4701999111Knowledge of the LandG900037กอบกาญจน์ ปั้นพงษ์,กนกพร เพียรประเสริฐ,มนต์ชัย ลีลาถาวรสุข  
4803501413Marine Engineering Laboratory IIM084112กันตภณ ธนกิจกร  
4903501495Naval Architecture and Marine Engineering Project PreparationM08426กันตภณ ธนกิจกร  
5003603101Introduction to Computer ProgrammingT80083038กาญจนา เอี่ยมสอาด  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...

ลำดับคณะจำนวนหมู่ที่เปิดส่งเกรดแล้วตรวจสอบและโอนเกรดแล้วคงเหลือ
1เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา630063
2วิทยาการจัดการ52400524
3วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ12700127
4วิทยาศาสตร์ ศรีราชา29100291
5วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา39500395