หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ชื่อหลักสูตร             ภาษาไทย     : หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์             ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Economics Program in Economics ชื่อปริญญา             ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)     : เศรษฐศาสตรบัณฑิต                             (ชื่อย่อ )      : ศ.บ.              ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Economics                                 (ชื่อย่อ)   : B.Econ.     
 สาขาวิชาปีที่ปรับปรุงหน่วยกิตรวมปีที่ศึกษารหัสนิสิต
  เศรษฐศาสตรบัณฑิต(เศรษฐศาสตร์) 2552133454*,55*,56*
  เศรษฐศาสตรบัณฑิต(เศรษฐศาสตร์) 2555133455*,56*,57*,58*,59*
  เศรษฐศาสตรบัณฑิต(เศรษฐศาสตร์) 2560130460*,61*,62*,63*,64*