หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
ชื่อหลักสูตร             ภาษาไทย     : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ             ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Naval Architecture and Marine Engineering ชื่อปริญญา             ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)     : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ)                            (ชื่อย่อ )      : วศ.บ. (วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ)             ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Engineering (Naval Architecture and Marine Engineering)                                (ชื่อย่อ)   : B.Eng. (Naval Architecture and Marine Engineering)     
 สาขาวิชาปีที่ปรับปรุงหน่วยกิตรวมปีที่ศึกษารหัสนิสิต
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ) 2549151449*,50*,51*,52*,53*,54*
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ) 2555149455*,56*,57*,58*,59*
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ) 2560151460*,61*,62*,63*,64*