หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ
ชื่อหลักสูตร             ภาษาไทย     : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ             ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Nautical Science ชื่อปริญญา             ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)     : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเดินเรือ)                            (ชื่อย่อ )      : วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเดินเรือ)             ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Science (Nautical Science)                                (ชื่อย่อ)   : B.S. (Nautical Science)     
 สาขาวิชาปีที่ปรับปรุงหน่วยกิตรวมปีที่ศึกษารหัสนิสิต
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเดินเรือ) 2549157549*,50*,51*,52*,53*,54*
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเดินเรือ) 2555154455*,56*,57*,58*,59*
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเดินเรือ) 2560153460*,61*,62*,63*,64*