หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล
ชื่อหลักสูตร             ภาษาไทย     : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล             ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Maritime Transportation ชื่อปริญญา             ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)     : วิทยาศาสตรบัณฑิต (การขนส่งทางทะเล)                            (ชื่อย่อ )      : วท.บ. (การขนส่งทางทะเล)             ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Science (Maritime Transportation)                                (ชื่อย่อ)   : B.S. (Maritime Transportation)     
 สาขาวิชาปีที่ปรับปรุงหน่วยกิตรวมปีที่ศึกษารหัสนิสิต
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (การขนส่งทางทะเล) 2556138457*,58*,59*,60*
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (การขนส่งทางทะเล) 2561140461*,62*,63*,64*,65*