หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ชื่อหลักสูตร             ภาษาไทย     : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ             ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Management ชื่อปริญญา             ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)     : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)                            (ชื่อย่อ )      : บธ.บ. (การจัดการ)             ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Business Administration (Management)                                (ชื่อย่อ)   : B.B.A. (Management)     
 สาขาวิชาปีที่ปรับปรุงหน่วยกิตรวมปีที่ศึกษารหัสนิสิต
  บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการ) 2546133446*,47*,48*,49*
  บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการ) 2550132450*,51*,52*,53*,54*
  บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการ) 2555132455*,56*,57*,58*,59*
  บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการ) 2560133460*,61*,62*,63*,64*