หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
ชื่อหลักสูตร             ภาษาไทย     : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด             ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Marketing ชื่อปริญญา             ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)     : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)                            (ชื่อย่อ )      : บธ.บ. (การตลาด)             ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Business Administration (Marketing)                                (ชื่อย่อ)   : B.B.A. (Marketing)     
 สาขาวิชาปีที่ปรับปรุงหน่วยกิตรวมปีที่ศึกษารหัสนิสิต
  บริหารธุรกิจบัณฑิต(การตลาด) 2546133446*,47*,48*,49*
  บริหารธุรกิจบัณฑิต(การตลาด) 2550132450*,51*,52*,53*,54*
  บริหารธุรกิจบัณฑิต(การตลาด) 2555132455*,56*,57*,58*,59*
  บริหารธุรกิจบัณฑิต(การตลาด) 2560133460*,61*,62*,63*,64*