หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
ชื่อหลักสูตร             ภาษาไทย     : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ             ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in International Business ชื่อปริญญา             ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)     : บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ)                            (ชื่อย่อ )      : บธ.บ. (ธุรกิจระหว่างประเทศ)             ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Business Administration (International Business)                                (ชื่อย่อ)   : B.B.A. (International Business)     
 สาขาวิชาปีที่ปรับปรุงหน่วยกิตรวมปีที่ศึกษารหัสนิสิต
  บริหารธุรกิจบัณฑิต(ธุรกิจระหว่างประเทศ) 2546142446*,47*,48*,49*
  บริหารธุรกิจบัณฑิต(ธุรกิจระหว่างประเทศ) 2550142450*,51*,52*,53*
  บริหารธุรกิจบัณฑิต(ธุรกิจระหว่างประเทศ) 2554139454*,55*,56*,57*,58*
  บริหารธุรกิจบัณฑิต(ธุรกิจระหว่างประเทศ) 2559136459*,60*,61*,62*,63*