หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
ชื่อหลักสูตร             ภาษาไทย     : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว             ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Hotel and Tourism Management ชื่อปริญญา             ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)     : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว)                            (ชื่อย่อ )      : บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว)             ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Business Administration (Hotel and Tourism Management)                                (ชื่อย่อ)   : B.B.A. (Hotel and Tourism Management)     
 สาขาวิชาปีที่ปรับปรุงหน่วยกิตรวมปีที่ศึกษารหัสนิสิต
  บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว) 2546142446*,47*,48*,49*
  บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว) 2550142450*,51*,52*
  บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว) 2554160454*,55*,56*,57*,58*
  บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว) 2559152459*,60*,61*,62*,63*