หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม
ชื่อหลักสูตร             ภาษาไทย     : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม             ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Hotel Studies ชื่อปริญญา             ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)     : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม)                            (ชื่อย่อ )      : ศศ.บ. (การโรงแรม)             ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Arts (Hotel Studies)                                (ชื่อย่อ)   : B.A. (Hotel Studies)     
 สาขาวิชาปีที่ปรับปรุงหน่วยกิตรวมปีที่ศึกษารหัสนิสิต
  ศิลปศาสตรบัณฑิต(การโรงแรม) 2546138446*,47*,48*,49*,50*,51*,52*