หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร
ชื่อหลักสูตร             ภาษาไทย     : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร             ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Managerial Accounting ชื่อปริญญา             ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)     : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชีบริหาร)                            (ชื่อย่อ )      : บธ.บ. (การบัญชีบริหาร)             ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Business Administration (Managerial Accounting)                                (ชื่อย่อ)   : B.B.A. (Managerial Accounting)     
 สาขาวิชาปีที่ปรับปรุงหน่วยกิตรวมปีที่ศึกษารหัสนิสิต
  บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชีบริหาร) 2546145446*,47*,48*,49*
  บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชีบริหาร) 2550145450*,51*,52*
  บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชีบริหาร) 2554147454*,55*,56*,57*,58*
  บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชีบริหาร) 2559139459*,60*,61*,62*,63*