หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ชื่อหลักสูตร             ภาษาไทย     : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์             ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Logistics Management ชื่อปริญญา             ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)     : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)                            (ชื่อย่อ )      : บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์)             ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Business Administration (Logistics Management)                                (ชื่อย่อ)   : B.B.A. (Logistics Management)     
 สาขาวิชาปีที่ปรับปรุงหน่วยกิตรวมปีที่ศึกษารหัสนิสิต
  บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการโลจิสติกส์) 2549142448*,49*,50*,51*,52*
  บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการโลจิสติกส์) 2554139454*,55*,56*,57*,58*
  บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการโลจิสติกส์) 2559139459*,60*,61*,62*,63*