หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
ชื่อหลักสูตร             ภาษาไทย     : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์             ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Applied Mathematics ชื่อปริญญา             ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)     : วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์)                            (ชื่อย่อ )      : วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)             ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Science (Applied Mathematics)                                (ชื่อย่อ)   : B.S. (Applied Mathematics)     
 สาขาวิชาปีที่ปรับปรุงหน่วยกิตรวมปีที่ศึกษารหัสนิสิต
  วิทยาศาสตรบัณฑิต(คณิตศาสตร์ประยุกต์) 2554133456*,57*,58*
  วิทยาศาสตรบัณฑิต(คณิตศาสตร์ประยุกต์) 2560126460*,61*,62*,63*,64*