หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ชื่อหลักสูตร             ภาษาไทย     : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี             ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Chemistry ชื่อปริญญา             ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)     : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)                            (ชื่อย่อ )      : วท.บ. (เคมี)             ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Science (Chemistry)                                (ชื่อย่อ)   : B.S. (Chemistry)     
 สาขาวิชาปีที่ปรับปรุงหน่วยกิตรวมปีที่ศึกษารหัสนิสิต
  วิทยาศาสตรบัณฑิต(เคมี) 2555142456*,57*,58*,59*
  วิทยาศาสตรบัณฑิต(เคมี) 2560133460*,61*,62*,63*,64*