หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ชื่อหลักสูตร             ภาษาไทย     : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์             ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Computer Science ชื่อปริญญา             ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)     : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)                            (ชื่อย่อ )      : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)             ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Science (Computer Science)                                (ชื่อย่อ)   : B.S. (Computer Science)     
 สาขาวิชาปีที่ปรับปรุงหน่วยกิตรวมปีที่ศึกษารหัสนิสิต
  วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 2547134447*,48*,49*,50*
  วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 2550133451*,52*,53*,54*
  วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 2555133455*,56*,57*,58*,59*
  วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 2560133460*,61*,62*,63*,64*