หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ชื่อหลักสูตร             ภาษาไทย     : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม             ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Environmental Science ชื่อปริญญา             ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)     : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)                            (ชื่อย่อ )      : วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)             ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Science (Environmental Science)                                (ชื่อย่อ)   : B.S. (Environmental Science)     
 สาขาวิชาปีที่ปรับปรุงหน่วยกิตรวมปีที่ศึกษารหัสนิสิต
  วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 2544135447*,48*,49*,50*,51*,52*,53*
  วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 2554133454*,55*,56*,57*,58*