หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อหลักสูตร             ภาษาไทย     : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ             ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Information Technology ชื่อปริญญา             ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)     : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)                            (ชื่อย่อ )      : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)             ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Science (Information Technology)                                (ชื่อย่อ)   : B.S. (Information Technology)     
 สาขาวิชาปีที่ปรับปรุงหน่วยกิตรวมปีที่ศึกษารหัสนิสิต
  วิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 2549134449*,50*,51*,52*,53*
  วิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 2554132454*,55*,56*,57*,58*
  วิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 2559130459*,60*,61*,62*,63*