หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ชื่อหลักสูตร             ภาษาไทย     : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์             ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Physics ชื่อปริญญา             ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)     : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)                            (ชื่อย่อ )      : วท.บ. (ฟิสิกส์)             ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Science (Physics)                                (ชื่อย่อ)   : B.S. (Physics)     
 สาขาวิชาปีที่ปรับปรุงหน่วยกิตรวมปีที่ศึกษารหัสนิสิต
  วิทยาศาสตรบัณฑิต(ฟิสิกส์) 2556134456*,57*,58*,59*,60*