หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ชื่อหลักสูตร             ภาษาไทย     : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม             ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Environmental Science and Technology ชื่อปริญญา             ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)     : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)                            (ชื่อย่อ )      : วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)             ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Science (Environmental Science and Technology)                                (ชื่อย่อ)   : B.S. (Environmental Science and Technology)     
 สาขาวิชาปีที่ปรับปรุงหน่วยกิตรวมปีที่ศึกษารหัสนิสิต
  วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 2559141459*,60*,61*,62*,63*
  วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 2560141460*,61*,62*,63*,64*