หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
ชื่อหลักสูตร             ภาษาไทย     : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ             ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Naval Architecture and Marine Engineering ชื่อปริญญา             ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)     : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ)                            (ชื่อย่อ )      : วศ.บ. (วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ)             ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Engineering (Naval Architecture and Marine Engineering)                                (ชื่อย่อ)   : B.Eng. (Naval Architecture and Marine Engineering)