หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ชื่อหลักสูตร             ภาษาไทย     : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์             ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering ชื่อปริญญา             ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)     : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)                            (ชื่อย่อ )      : วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)             ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Engineering (Computer Engineering)                                (ชื่อย่อ)   : B.Eng. (Computer Engineering)     
 สาขาวิชาปีที่ปรับปรุงหน่วยกิตรวมปีที่ศึกษารหัสนิสิต
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 2546139446*,47*,48*,49*,50*
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 2551141451*,52*,53*,54*,55*