หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ชื่อหลักสูตร             ภาษาไทย     : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล             ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering ชื่อปริญญา             ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)     : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)                            (ชื่อย่อ )      : วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)             ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)                                (ชื่อย่อ)   : B.Eng. (Mechanical Engineering)     
 สาขาวิชาปีที่ปรับปรุงหน่วยกิตรวมปีที่ศึกษารหัสนิสิต
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกล) 2546150446*,47*,48*,49*,50*
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกล) 2551150451*,52*,53*,54*,55*