หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ชื่อหลักสูตร             ภาษาไทย     : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า             ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering ชื่อปริญญา             ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)     : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)                            (ชื่อย่อ )      : วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)             ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)                                (ชื่อย่อ)   : B.Eng. (Electrical Engineering)     
 สาขาวิชาปีที่ปรับปรุงหน่วยกิตรวมปีที่ศึกษารหัสนิสิต
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้า) 2546150446*,47*,48*,49*,50*
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้า) 2551146451*,52*,53*,54*,55*