หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ชื่อหลักสูตร             ภาษาไทย     : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา             ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering ชื่อปริญญา             ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)     : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)                            (ชื่อย่อ )      : วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)             ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Engineering (Civil Engineering)                                (ชื่อย่อ)   : B.Eng. (Civil Engineering)     
 สาขาวิชาปีที่ปรับปรุงหน่วยกิตรวมปีที่ศึกษารหัสนิสิต
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมโยธา) 2556150456*,57*,58*,59*
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมโยธา) 2560150460*,61*,62*,63*,64*