หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ชื่อหลักสูตร             ภาษาไทย     : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ             ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering ชื่อปริญญา             ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)     : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)                            (ชื่อย่อ )      : วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)             ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Engineering (Industrial Engineering)                                (ชื่อย่อ)   : B.Eng. (Industrial Engineering)     
 สาขาวิชาปีที่ปรับปรุงหน่วยกิตรวมปีที่ศึกษารหัสนิสิต
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมอุตสาหการ) 2546144446*,47*,48*,49*,50*
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมอุตสาหการ) 2551149451*,52*,53*,54*,55*