หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
ชื่อหลักสูตร             ภาษาไทย     : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์             ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering and Informatics ชื่อปริญญา             ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)     : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์)                            (ชื่อย่อ )      : วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์)             ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Engineering (Computer Engineering and Informatics)                                (ชื่อย่อ)   : B.Eng. (Computer Engineering and Informatics)     
 สาขาวิชาปีที่ปรับปรุงหน่วยกิตรวมปีที่ศึกษารหัสนิสิต
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์) 2555143456*,57*,58*,59*
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์) 2560137460*,61*,62*,63*,64*