หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ
ชื่อหลักสูตร             ภาษาไทย     : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ             ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Mechanical and Design Engineering ชื่อปริญญา             ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)     : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ)                            (ชื่อย่อ )      : วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ)             ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Engineering (Mechanical and Design Engineering)                                (ชื่อย่อ)   : B.Eng. (Mechanical and Design Engineering)     
 สาขาวิชาปีที่ปรับปรุงหน่วยกิตรวมปีที่ศึกษารหัสนิสิต
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ) 2555149456*,57*,58*,59*
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ) 2560149460*,61*,62*,63*,64*