หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อหลักสูตร             ภาษาไทย     : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์             ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Electrical and Electronics Engineering ชื่อปริญญา             ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)     : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)                            (ชื่อย่อ )      : วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)             ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Engineering (Electrical and Electronics Engineering)                                (ชื่อย่อ)   : B.Eng. (Electrical and Electronics Engineering)     
 สาขาวิชาปีที่ปรับปรุงหน่วยกิตรวมปีที่ศึกษารหัสนิสิต
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) 2555149456*,57*,58*,59*
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) 2560147460*,61*,62*,63*,64*