หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
ชื่อหลักสูตร             ภาษาไทย     : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ             ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Industrial and Systems Engineering ชื่อปริญญา             ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)     : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ)                            (ชื่อย่อ )      : วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ)             ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Engineering (Industrial and Systems Engineering)                                (ชื่อย่อ)   : B.Eng. (Industrial and Systems Engineering)     
 สาขาวิชาปีที่ปรับปรุงหน่วยกิตรวมปีที่ศึกษารหัสนิสิต
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ) 2555142456*,57*,58*,59*
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ) 2560145460*,61*,62*,63*,64*