หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต
ชื่อหลักสูตร             ภาษาไทย     : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต             ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering and Production System ชื่อปริญญา             ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)     : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต)                            (ชื่อย่อ )      : วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต)             ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering and Production System)                                (ชื่อย่อ)   : B.Eng. (Mechanical Engineering and Production System)     
 สาขาวิชาปีที่ปรับปรุงหน่วยกิตรวมปีที่ศึกษารหัสนิสิต
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต) 2555149457*,58*,59*
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต) 2560146460*,61*,62*,63*,64*