หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ชื่อหลักสูตร             ภาษาไทย     : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ             ภาษาอังกฤษ : Master of Master of Science Program in Natural Product Science and Technology ชื่อปริญญา             ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)     : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)                            (ชื่อย่อ )      : วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)             ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Master of Master of Science (Natural Product Science and Technology)                                (ชื่อย่อ)   : M.S. (Natural Product Science and Technology)     
 สาขาวิชาปีที่ปรับปรุงหน่วยกิตรวมปีที่ศึกษารหัสนิสิต
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) แผน ก แบบ ก 2255936260*