หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก2
ชื่อหลักสูตร             ภาษาไทย     : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก2             ภาษาอังกฤษ : Master of Master of Engineering Program in Electrical Engineering ชื่อปริญญา             ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)     : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)                            (ชื่อย่อ )      : วศ.ม (วิศวกรรมไฟฟ้า)             ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Master of Master of Engineering (Electrical Engineering)                                (ชื่อย่อ)   : M.Eng. (Electrical Engineering)     
 สาขาวิชาปีที่ปรับปรุงหน่วยกิตรวมปีที่ศึกษารหัสนิสิต
  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก2) แผน ก แบบ ก 2255336254*