หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แผน ก แบบ ก 2
ชื่อหลักสูตร             ภาษาไทย     : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แผน ก แบบ ก 2             ภาษาอังกฤษ : Master of Master of Engineering Program in Engineering and Electronics Engineering ชื่อปริญญา             ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)     : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)                            (ชื่อย่อ )      : วศ.ม (วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)             ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Master of Master of Engineering (Engineering and Electronics Engineering)                                (ชื่อย่อ)   : M.Eng. (Engineering and Electronics Engineering)     
 สาขาวิชาปีที่ปรับปรุงหน่วยกิตรวมปีที่ศึกษารหัสนิสิต
  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) แผน ก แบบ ก 2255636256*,57*