หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ แผน ก แบบ ก 2
ชื่อหลักสูตร             ภาษาไทย     : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ แผน ก แบบ ก 2             ภาษาอังกฤษ : Master of Master of Engineering Program in Mechanical and Design Engineering ชื่อปริญญา             ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)     : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ)                            (ชื่อย่อ )      : วศ.ม (วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ)             ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Master of Master of Engineering (Mechanical and Design Engineering)                                (ชื่อย่อ)   : M.Eng. (Mechanical and Design Engineering)     
 สาขาวิชาปีที่ปรับปรุงหน่วยกิตรวมปีที่ศึกษารหัสนิสิต
  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ) แผน ก แบบ ก 22556136256*,57*,58*,59*
  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ) แผน ก แบบ ก 22560136260*,61*